Новини

НСОРБ с апел за спешни действия по приключването на проектите по ОПРР и старт на ПРР 2021-207

НСОРБ изпрати нарочно писмо до новоназначения заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган (РУО) на ОП „Региони в растеж“ (ОПРР), Деляна Иванова.  

Сдружението информира, че общините очакват навременни, ефективни и резултатни действия, както по успешната реализация на проектите от програмен период 2014-2020 г., така и за финализирането на подготовката на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г. Като приоритети,  в съвместната дейност, НСОРБ очертава следните основни направления:

  • Оптимизиране и ускоряване на процедурите по отчитане и възстановяване на средства по общинските европроекти по ОПРР: допълнителна мобилизация за ускоряване на процедурите;
  • Намиране на решение по значително завишените от планираните разходи за строително-монтажни работи (СМР) по общинските проекти по ОПРР: спешно решение за осигуряването на допълнителен ресурс за завършването на общинските проекти в периода на допустимостта на разходите по програмата;
  • Адресиране на проблема с огромния брой сигнали за нередности и свързаните с тях финансови корекции: необходимост от равно третиране на бенефициентите, както и от съблюдаване на законодателството при налагането на корекции.

По подготовката на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 (ПРР) и прилагането на интегрирания териториален подход, НСОРБ очаква:

  • Продължаване на неформалните преговори със службите на Европейската комисия по финализирането на ПРР, както и паралелна подготовка на необходимата нормативна уредба за реализацията на интегрирания териториален подход, включително Указания, Наръчници и др. документи;
  • Предприемане на дейности по създаването на капацитет на Регионалните съвети за развитие за реализацията на интегрирания териториален подход.

3а подготовка на механизмите, критериите и условията за реализацията на проектите от Плана за възстановяване и устойчивост, по няколко значими програми и проекти за енергийна ефективност на жилищния и публичния сграден фонд, градската мобилност, въвеждането на СИМ моделирането, единната система по устройството на територията и кореспондиращите им реформи, предвиждащи ангажирането на общините, също се очаква в кратки срокове да се подготви съвместно необходимата институционална рамка.

НСОРБ изразява и готовност за обсъждане на тези теми, както и на подготовката на Програмите за териториално сътрудничество за периода 2021-2027, и на нарочна среща.