Новини

МОСВ публикува за обществено обсъждане цели за опазване на нови 11 защитени зони от „Натура 2000“

Продължава процесът по разработване на специфични и подробни природозащитни цели за защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. МОСВ публикува за обществено обсъждане такива цели за нови 11 защитени зони. Те са разработени от експертен екип под ръководството на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Опазването на ниво защитена зона представлява набор от конкретни цели, които трябва да бъдат изпълнени, за да се гарантира, от една страна, дългосрочното опазване на типовете природни местообитания и видовете в зоната, а от друга – че тя допринася по най-добрия възможен начин за постигане или поддържане на благоприятното състояние на съответния тип природно местообитание и вид в биогеографския регион и страната. Тези цели са основата за определяне на мерките за опазване и се основават на научни познания и качествена информация за състоянието на съответната зона, видовете и природните местообитания, предмет на опазване в нея, както и за основните въздействия и заплахи, които могат да им повлияят.

Подробна информация за специфичните цели на опазване и самите документи можете да видите на адрес:

https://www.moew.government.bg/bg/obstestveni-obsujdaniya-na-razraboteni-specifichni-i-podrobni-prirodozastitni-celi-na-nivo-zastitena-zona-za-11-zastiteni-zoni-ot-ekologichnata-mreja-natura-2000/

Активното участие на всички компетентни органи, заинтересовани страни и широката общественост е от ключово  значение при утвърждаването на природозащитни цели за зоните от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения, препоръки и коментари в срок до 22.02.2022 г. на адрес Министерство на околната среда и водите 1000, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22, както и на ел. поща - edno_gishe@moew.government.bg .

МОСВ припомня, че все още не са изтекли сроковете за предоставяне на становища, предложения, препоръки и коментари по предходните пакети от специфични и подробни природозащитни цели за защитени зони, които са както следва:

-          До 31.01.2022 г. за 15 защитени зони, публикувани на:

-          https://www.moew.government.bg/bg/obstestveni-obsujdaniya-na-razraboteni-specifichni-i-podrobni-prirodozastitni-celi-na-nivo-zastitena-zona-za-15-zastiteni-zoni-ot-ekologichnata-mreja-natura-2000/

-          До 11.02.2022 г. за две защитени зони, публикувани на:

-          https://www.moew.government.bg/bg/obstestveni-obsujdaniya-na-razraboteni-specifichni-i-podrobni-prirodozastitni-celi-na-nivo-zastitena-zona-za-2-zastiteni-zoni-ot-ekologichnata-mreja-natura-2000/

Предоставянето за обществено обсъждане на специфични и подробни природозащитни цели за защитените зони от „Натура 2000“ е възприетият от МОСВ подход в процеса на приемането им. Към момента общият брой на зоните, за които е възложено разработването на специфични и подробни природозащитни цели, е 86. В процес на приемане са разработените специфични цели за 43 защитени зони, от които вече 41 са предложени за обществено обсъждане. Разработването на специфичните и подробни цели на опазване за всички останали защитени зони е предвидено да бъде направено в рамките на проектно предложение, включено в проекта на Плана за възстановяване и устойчивост.

Документите са подготвени в съответствие с одобрената от министъра на околната среда и водите Концепция за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Те са разработени конкретно за всяка защитена зона в изпълнение на насоките на Европейската комисия за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици и са разработени конкретно за всяка защитена зона.