Новини

НСОРБ публикува указания до общините за актуализиране на КСС по инвестиционни проекти, за които обявяват поръчки

Във връзка със зачестилите запитвания във връзка с неактуални единични и/или общи цени в количествено-стойностни сметки по вече одобрени инвестиционни проекти през минали години, поради увеличените цени на определени материали, стоки и услуги, в сайта на НСОРБ бяха публикувани следните препоръки:

В случай, че общината има инвестиционни проекти в различни фази според ЗУТ, които са разработени в предходни години, то следва да бъдат актуализирани във връзка с действащото към момента законодателство в областта на проектирането и строителството

Следва да бъдат актуализирани и стойностите, които са вече са били разработени, за да са съответстват на реалните към момента на обявяване на обществена поръчка за даден инвестиционен проект и да отразяват увеличените цени на  материали, стоки и услуги.

Стриктно трябва да бъде спазвано и задължението, което действа към момента в ЗОП, а именно нормата на чл. 21, ал. 2, където изрично законодателят е разписал: „Прогнозната стойност трябва да е актуална към датата на откриване на обществената поръчка. Възложителят може да изчисли прогнозната стойност в резултат на проведени пазарни проучвания или консултации.”. Следователно, актуализирането на единичните цени и/или други цени в количествено-стойностни сметки по  инвестиционни проекти, които са одобрени в минали периоди, се правят на база пазарни проучвания и/или консултации. Текстове в чл. 21 ЗОП са категорични и възложителите следва да ги спазват, като винаги прогнозната стойност следва да е актуална към датата на откриване на обществената поръчка.

За пълнота на изложението следва да се имат предвид и клаузите на подписани административни договори за безвъзмездна финансова помощ, в случай че даден инвестиционен проект е част от проект, финансиран със средства по тези договори.

От НСОРБ обръщат внимание, че при вече сключен договор и избиран изпълнител по реда на ЗОП, допустимите изменения са изключително ограничени, предвид стриктните разпоредби на закона, по-конкретно чл.116 от ЗОП, в който са посочени хипотезите, при които е възможно извършването на изменение в обществената поръчка. В тази връзка Управляващите органи на програмите с европейско финансиране считат за недопустими всички искания свързани с увеличаване стойността, които не са в съответствие с разпоредбите на ЗОП.