Новини

МФ уточнява реда за извършване на разходи от общините до приемането на Държавния бюджет за 2022 г.

Във връзка с тревогата на редица общини, че разпоредбите на чл. 98, ал. 1 от Закона за публичните финанси в условията на неприет Закон за държавния бюджет, ги ограничават да извършват разходи в рамките на направените през същия период на предходната година, по искане на НСОРБ Министерството на финансите изпрати писмо с указания.

В писмото се посочва, че „извършването на разходи към съответен период следва да се има предвид, че разходи могат да се извършват при наличие на източник на финансиране /приходи, трансфери, заемни средства и наличност от предходен период/.“ Министерство на финансите уточнява, че „следва да се наблюдава общият размер на разходите по бюджета на общината, а не по показатели въз основа на икономически и функционален признак. Общият размер на разходите следва да е до общия размер на разходите на ниво ПРБ – община, за същия период на предходната година, при спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси“ – се казва в писмото.

Повод за писмото на НСОРБ бяха разпоредбите на ПМС № 481/30 декември 2021 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2022 година и в Законопроекта за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., в които не е предвидено конкретно изключение от правилото на чл. 98, ал. 1 от ЗПФ.

НСОРБ посочва изрично сметките за електроенергия и отопление, които са между 2,5 и 3,5 пъти по-високи от разходите за същите услуги през 2021 г., както и извънредния ангажимент на общините като работодател, да изплатят еднократно през м. януари утвърдените с § 9, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. по-високи данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания.