Новини

НСОРБ очаква финансиране на Звената за подбор от ПРР 2021-2027

След постъпили запитвания от общини, НСОРБ се обърна с писмо към Управляващия орган на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 (ПРР), за потвърждаване, че обезпечаването на възнагражденията на общинските екипи от Звената за подбор, ще е със средства от Програмата. Сдружението очаква и информация за конкретните срокове за сформирането на Звената, в т.ч. за актуализация на Инструкциите към тях.

В проекта на ПРР https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/8981 е планирана подкрепа за интегрираното градско развитие на териториите на 10 градски общини в България. За целта, в общинските администрации на 10-те града, които ще са териториални органи, следва да се сформират нарочни Звена. Те ще осъществяват многобройни задачи, като: организиране и провеждане на публични и информационни събития; организиране на публични обсъждания на проектни предложения; извършване на подбор за проектни предложения, в т.ч. проверка за административно съответствие и допустимост и подбор по качеството; обезпечаване на процеса на провеждане на заседания на Комитет за подбор, вкл. подготвяне на кореспонденция и водене на протоколи за взетите решения с класирани проектни предложения; публикуване на списък с класираните проектни предложения; издаване на писма за подкрепа, за концепции за ИТИ по интегрирания териториален подход и др.

По приоритета за интегрирано териториално развитие на Програмата, сходни функции ще се осъществяват от Регионалните съвети за развитие (РСР), който също са териториален орган, както и експертните звена към тях.

С  оглед новите функции на териториални органи, в приоритета за техническа помощ на ПРР, са заложени дейности по: укрепването на капацитета им; осигуряване на подкрепа, вкл. наемане на външни експерти за предварителен подбор и оценка на концепции за ИТИ и проектни предложения; техническо обезпечаване за нуждите на РСР - закупуване на компютърно оборудване, офис оборудване, информационните системи и софтуерните програми, лицензи и др., осигуряване на специализиран софтуер за провеждане на конферентни събития; подкрепа за териториалните органи в изпълнение на функциите им по ПРР, вкл. за изпълнение на подхода ИТИ– осигуряване на финансиране на териториалните звена за ефективно, цялостно и качествено изпълнение на функциите им, свързани с реализацията на програмата, вкл. логистична подкрепа за организиране и провеждане на обществени обсъждания.