Новини

340 са подписаните договори по ОП „Околна среда“ 2014-2020 за 3,640 млрд. лв.

340 са подписаните договори по ОП „Околна среда“ 2014-2020 за 3,640 млрд. лв. Извършените плащания са над 1,6 млрд.лв., което е 50% от общия бюджет по програмата. Усвояемоостта на средствата е около 45%, докато по останалите програми е около 60 %. Няма риск от спиране на програмата. Това стана ясно по време на заседанието на Комисията по екология в НС. Към момента верифицираните и сертифицираните разходи са 44% от бюджета на програмата. При рестартирането на програмата са подадени проекти на стойност 4,4 млрд.лв. По ОС „Води“ се отчита забавяне на стартирането на инфраструктурните проекти. Голяма част от тези проекти към момента имат избрани изпълнители и се прави анализ дали за 2 години могат да стартират и завършат проектите. Подготвя се списък резервни проекти, които да могат да се използват за заместване на такива проекти, които са рискови и заради които може да се стигне до загуба на средства по ОПОС 2014-2020. По ОС 1 е установена липса на комуникация между МОСВ, МРРБ, АПИ, МЗХ и областните управители. Проведени са 3 срещи с МРРБ, предстоят такива с МЗХ. Вече има проведени обявени обществени поръчки, за които никой не се явил. За момента не се планира прехвърляне на средства между различните оси на ОПОС 2014-2020 като към това ще се прибегне при изчерпване на всички възможности за усвояване на средствата.