Новини

Първият в България инвестиционен фонд с фокус мецанин финансиране „Силвърлайн Партнърс“ стартира инвестиционна дейност

Чрез „Силвърлайн Партнърс“ Фондът на фондовeте затваря и последния си (квази-) дялов финансов инструмент по текущите си мандати

Избраният от Фонда на фондовете (ФнФ) финансов посредник „Силвърлайн Партнърс” започва дейност по осъществяване на директни инвестиции в български компании, достигнали етап на зрялост, които чрез съответния микс от дялово и дългово (мецанин) финансиране, биха могли да реализират потенциала си за експоненциален растеж. 

С помощта на публичен ресурс по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за първи път в България ще бъде наличен такъв тип комбинирано финансиране. То ще може да бъде структурирано и благодарение на богатия мениджърски опит и експертиза на инвестиционния фонд, избран от ФнФ. 

„Силвърлайн Партнърс” ще управлява 83.7 млн. лв., от които 75.3 млн. лв. са публични средства, предоставени от Фонда на фондовете. Допълнително ще бъде привлечен частен капитал на ниво компания не по-малко от 30% от размера на инвестицията. Инвестиционният период е до края на 2023 г.

Фондът ще подкрепи най-малко 10 на брой малки и средни предприятия с инвестиции в размер между 4.9 млн. лв. до 13.7 млн. лв., като голяма част от средствата могат да бъдат инвестирани под формата на конвериртируем подчинен дълг (мецанин финансиране) - хибрид между дългово и дялово финансиране.

Целта на инструмента е да подкрепи растежа и конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия (МСП) в зрял етап на развитие. Чрез него ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за тези от тях, които търсят възможности за разширяване на дейността си, чрез навлизане на нови пазари или разработване на нови продукти и услуги.

Мартин Гиков, изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на Фонда на фондовете, споделя: „Този дългоочакван инструмент запълва един пазарен вакуум за финансиране на по-зрели, но също толкова иновативни и динамични компании, които са характерни за портфейлите на фондовете, покриващи по-ранната фаза на фирмено развитие. На базата на допълнителен пазарен анализ и резултатите от работата на „Силвърлайн Партнърс”, предвиждаме да структурираме подобен тип фондове и със средствата по новия програмен период 2021-2027.“

Евгени Ангелов, управляващ партньор на „Силвърлайн Кепитъл“ добавя: „Силвърлайн Кепитъл включва екип от професионалисти с повече от 80 години опит в стратегическото управление и инвестициите и три успешно реализирани фонда зад гърба си. Екипът обединява експерти с разнороден профил, които разполагат с международна партньорска мрежа. Фондът ще инвестира приоритетно в жизненоважни отрасли за икономиката с потенциал за растеж и амбициозни предприемачи с доказани бизнес модели. С тези инвестиции екипът ни ще цели да подкрепи установяването на български и регионални лидери в различни индустрии, като съдейства на компаниите да преодолеят предизвикателствата на растежа и да развият пълния си потенциал.“

С Фонд мецанин/растеж работещите фондове за капиталови инвестиции, финансирани от ФнФ стават пет. Чрез неговото реализиране, в допълнение към другите четири фонда за дялови инвестиции, се осигурява нужния ресурс за покриване на целия жизнен цикъл от развитието на една компания – от идеята, през началния етап до зрялата й фаза.