Новини

Община Ловеч подписа договор за СМР по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци”

Община Ловеч подписа договор за СМР по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци”.  Общата стойност на проекта е 1 172 503,20 лева, представляващи 100 % БФП. Срокът за изпълнение на СМР е 360 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка. Строително-монтажните дейностите ще започнат около на 15 март т. г. Проектът е разработен по Процедура BGENERGY-2.001 - „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Включва дейности по замяна на съществуващите конвенционални улични и паркови осветителни тела с 3438 бр. високоефективни LED осветители, въвеждане на автоматизирана система за централизирано управление и мониторинг на уличното осветление и на мерки за използване на енергия от ВЕИ. Предвидено е използване на Възобновяеми енергийни източници за захранване на уличното осветление, като се използват соларни модули. На покрива на сградата на бившето СПТУ „Дочо Пенков“, в Северна индустриална зона, ще се монтира фотоволтаичнa централa, която ще работи с хибридни инвертори и блoкове с акумулаторни батерии. Енергията, събраната пред деня, ще бъде складирана в акумулаторните батерии и отвеждана към уличното осветление вечерно време. Предвижда се електрическата енергия, произведена от ВЕИ, да е минимум 10.7 % от необходимата за уличното осветление. Проектът ще допринесе и за постигането на националните индикативни показатели за спестена енергия, свързани с икономия на енергия при крайното енергийно потребление. Очаква се намалено годишно потребление на първична енергия с 888 560 kWч/год; намалени емисии на парникови газове с 1241 тона/годишно и подобрено качеството на въздуха в България; повишено качество на работната среда и живот на 43 242 души и др. След приключване на дейностите по проекта ще бъдат достигнати 75 % енергийни спестявания. Очакванията са разходите за ел. енергия за улично осветление да спаднат приблизително до 90 хил. лв. Тази прогнозна цена е изчислена преди повишаването на цените на електрическата енергия.