Новини

Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия за периода 2021-2027 г ще е с индикативен бюджет от над 38.1 млн. евро

В подкрепа на общините, екипът на НСОРБ изготви резюме на проекта на Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег- ИПП между Република България и Република Сърбия 2021-2027 г, което е публикувано на https://www.namrb.org/programa-za-transgranitchno-satrudnitchestvo-interreg-ipp-balgariia-sarbiia Предвижда се териториалният обхват на бъдещата Програма да запази този от програмен период 2014-2020, а именно 6 области от страна на Република България – Видин, Монтана, Враца, София-област, Перник и Кюстендил и 7 окръга от страната на Република Сърбия – Борски, Зайчарски. Нишавски, Топлички, Пиротски, Ябланички и Пчински.

Бъдещата програма ще е с индикативен бюджет от над 38.1 млн. евро, като дейностите, обект на подкрепа са в три основни приоритета, за конкурентоспособен, интегриран и по-устойчив граничен регион.

В рамките на Приоритет 1 „Конкурентоспособен граничен регион“ ще се подкрепят микро, малки и средни предприятия с мерки насочени към: съвместно разработване и внедряване на технологични решения; инвестиции за намаляване на разходите за предоставяне на услуги, включително закупуване на специализирано оборудване и технологии, системи за наблюдение, ИТ оборудване, обучение и трансфер на ноу-хау, виртуални бизнес центрове, решения за електронна търговия, възможности за електронни плащания и др.; инвестиции, насочени към управление на качеството на продуктите/ услугите; достъп до нови пазари или пазарни сегменти, включващи маркетингови проучвания, технологии за пространствено разширяване, сътрудничество между организации и съвместни бизнес схеми с други предприятия, фирмени изложбени зали и др.; маркетингови и рекламни дейности, участие в международни панаири, изложения и други промоционални мероприятия, консултантски и информационни услуги и др.

Приоритет 2 „Интегрирано развитие на граничния регион“, ще се реализира на база Интегрирана териториална стратегия. В рамките му ще се подкрепят дейности за: разширяване на достъпността и подобряване на качеството на услугите от общ интерес (УОИ); разработване на решения за разнообразяване на начините за организиране, предоставяне и финансиране на УОИ; разработване и предоставяне на рамкова подкрепа за местните предприятия за растеж, разширяване и постигане на по-добри резултати; рационализиране на използването на туристическите ресурси, вкл. осигуряване на по-бърз, справедлив и екологичен достъп и условия за свързване в мрежа на културно наследство и туристически обекти в трансграничния район- разработване на нови интегрирани регионални туристически продукти; реставрация, опазване, представяне на обекти на културното наследство; подкрепа за природни туристически обекти; създаване на природни обекти за стопанско ползване; инвестиции в инфраструктура и съоръжения за туристическа подкрепа; укрепване на връзките между природни и културни обекти, включително чрез подобряване на велосипедната мрежа, пътната инфраструктура, инфраструктурата на граничните пунктове; обучение на персонал на туристически атракции; подобряване на практиките за маркетинг и брандиране.

Приоритет 3 „По-устойчив граничен район“ ще подкрепи стратегически проект с дейности за намаляване на риска от природни бедствия и ще подготви населението за бързо реагиране при потенциални извънредни ситуации.

Обществено обсъждане на програмата ще се проведе онлайн на 22 февруари 2022 г. от 15:00 часа.