Новини

Европейската комисия одобри Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 за периода 2021 – 2027 г. на България

С официално писмо Европейската комисия чрез Постоянното представителство на България в Брюксел уведоми Министерството на околната среда и водите, че Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 за програмния период 2021 – 2027 г. на България (НРПД 2021 – 2027 г.) е одобрена и насърчава българските власти да гарантират, че всички идентифицирани програми за финансиране, по-специално Стратегическият план на Общата селскостопанска политика, програмите по кохезионния фонд и регионалния фонд, и Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури отразяват по подходящ начин нуждите и приоритетите, определените в НРПД за Натура 2000, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. С писмото си Европейската комисия потвърждава, че стратегическият документ за Натура 2000 е цялостен и с необходимото качество, за да изпълни изискванията за предварителните условия на Европейския фонд за регионално развитие.

НРПД 2021 – 2027 г. представлява инструмент за стратегическо многогодишно планиране с цел осигуряване на всеобхватен преглед на необходими мерки за управлението на мрежата „Натура 2000“ в България и свързаната с нея екологична инфраструктура. Включени са 74 административни и консервационни мерки за запазване и/или възстановяване на благоприятен природозащитен статус на естествените местообитания и видовете от интерес за България и Европейския съюз, като същевременно взема под внимание икономическите, социалните и културните изисквания, както и регионалните и местните особености. Финансирането на мерките се осигурява от Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Механизма за възстановяване и устойчивост и националния бюджет.

Стратегическият документ за „Натура 2000“ цели да обърне процеса на загуба на биоразнообразието, като дава приоритет на необходимите мерки за опазване на целеви видове и природни местообитания по Директивата за птиците и Директивата за местообитанията на територията на мрежата „Натура 2000“. Това допринася пряко за прилагането на политиката и законодателството на ЕС не само в областта на двете природозащитни директиви, но и по отношение на Стратегията за биоразнообразие до 2030 г., Европейския зелен пакт, Парижкото споразумение и Стратегията за горите на ЕС за опазване и адаптация на горите към климатичните промени.

НРПД 2021 – 2027 г. е разработена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. Мерките в нея са идентифицирани от екип учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките, юристи, икономисти, ГИС експерти, експерти по работа със заинтересованите страни.

Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 за периода 2021 – 2027 г. на България е достъпна ТУК. (Линк -  http://natura2000.moew.government.bg/Home/Documents)