Новини

От ДБ искат прекратяване на правомощията на главния архитект на София

В резултат на запитване до МРРБ са констатирани от ДНСК системни нарушения по чл. 232, ал. 1 от ЗУТ на гл. архитект на София. Това е причината да поискаме от министъра да бъде отстранен за 2 г. по чл. 236 от ЗУТ. Това написа в профила си във Facebook депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев.

 

"Въпросите ни бяха отправени към МРРБ след серия жалби на граждани. Отговорът на министъра е смущаващ по мащаба на нарушенията на гл. архитект на София. От извършената проверка са установени лоши практики, масово и необосновано забавяне в сроковете по преписките, а именно: Констатирано е забавяне на произнасянето извън определените законоустановени срокове, като НАГ СО не прилага разпоредбата на чл. 5в от ЗУТ /административният орган може само еднократно да изисква отстраняване на нередности в 14 дневен срок/. Установено е удължаване на сроковете за съгласуване на ПУП и одобряване на ПУП поради създадена организация на вътрешно съгласуване между дирекции и отдели, което води до значително забавяне на инвестиционния процес. Съобщаването на актовете не е съобразено с изискванията на АПК за икономия на време. Процедурата е бавна и тромава – съобщаването се извършва от районните администрации, вместо от органа издал акта.Установено е значително забавяне в срока за издаване на визи за проектиране. Прави впечатление огромното време, което отнема вътрешно ведомственото съгласуване.Установено е, че при искане за одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж многократно се изисква отстраняване на нередовности и/или представяне на допълнителни документи без да се поставя срок. При по-голямата част от проверените досиета по въвеждане на строежите в експлоатация е установено, че не е спазен срокът за произнасяне съгл. чл. 177, ал. 3 от ЗУТ. Установено е, и че преписките се връщат за доокомплектоване без да се посочват конкретни документи.Установено е при заявления за издаване на удостоверения за търпимост да се изисква многократно отстраняване на нередности и/или представяне на допълнителни документи без да се определя срок. Преписките се процедират със забавяне, което е значително без издаване или отказ от издаване на искания документ. Установено е, че в голямата си част не са спазени сроковете по чл. 57 от АПК при изпълнение на задълженията по реда на чл. 223, ал. 1, ал 2 и ал. 3 от ЗУТ. Прави впечатление големият период от време от съставяне на констативният акт и последващите действия от НАГ /издаване на заповеди за спиране, премахване и забрана ползване/. Длъжностните характеристики на служителите от НАГ не отговорят на действащата структура. Не е изпълнено задължението по чл. 17, ал. 3 от ЗКН за създаване на звено за изпълнение на функциите по чл. 84 вр. чл. 17, ал. 3-6 от ЗКН. Това е в ущърб на осъществяване на политиката по опазване на културното наследство не само на територията на СО, но и в целия Югозападен район на планиране. Липсата на звено възпрепятства и води до забавяне на съгласувателните процедури по ЗУТ на инвестиционните проекти за строежи на обекти на културното наследство.", пише още той,

 

"Още днес с колегите сме придвижили към министъра ново искане (през парламента) за прекратяване правомощията на г-н Здравков", завършва Мирчев.