Новини

Набират се допълнителни общински проекти за отпадъци по ОПОС 2014-2020

В резултат на анализ са констатирани свободни средства по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС). За да не се допусне загубата им, НСОРБ оказва съдействие на Управляващия орган на Програмата, за проучване готовността на общините за изпълнение на допълнителни мерки и дейности.
Допълнителните общински мерки и дейности, които могат да се финансират с остатъчния по ОПОС ресурс, са в 4 направления. Общите задължителни условия към тях, са:
☑️ Да бъдат завършени/ изцяло осъществени и разплатени (въведени в експлоатация, направени доставки и др.), не по-късно от 31.12.2023 г. При невъзможност за това, поемане на ангажимент от общината за довършване на инвестицията със собствени средства;
☑️ Наличие на проектна готовност към момента на кандидатстване по ОПОС- финализирано и/ или съгласувано техническо /работно проектиране, обявени обществени поръчки и/ или сключени договори с изпълнители по реда на чл. 114 от Закона за обществените поръчки;
☑️ Принос на инвестицията към постигането на цели, заложени в стратегически и/ или нормативни документи -Националния план за управление на отпадъците, общинска/регионална програма за управление на отпадъците или др.
Четирите направления за потенциално финансиране на общински мерки и дейности в сферата на отпадъците, са:
☑️ Рекултивация на общински депа, които не са обект на наказателната процедура срещу страната ни: нерегламентирани общински депа за отпадъци (извън нерегламентирано замърсени общински терени, отпадъците от които могат да бъдат почистени и транспортирани до съоръжения отговарящи на нормативните изисквания). При евентуалната реализация на този тип мерки, изискваща и време за изменение на текстовете на Програмата, ще се прилагат условията на процедура «Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушаване правото на ЕС по дело С-145/14». Необходима е техническа готовност от страна на общините позволяваща стартиране реализацията на рекултивацията най-късно в началото на втората половина на 2022 г., в т.ч. обявяване на обществени поръчки не по-късно от м.май;
☑️ Доставка на оборудване за площадки за разделно събиране и повторна употреба: финансиране на оборудване и техника, в рамките на съществуваща мярка с бенефициент общините, за проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, за поправка и подготовка на повторна употреба, вкл. осигуряване на съоражения и техника. Нужна е проектна готовност за изграждане на площадки и центрове за повторна употреба, в т.ч. наличие на влязъл в сила ПУП; документи за собственост; изготвени инвестиционни проекти; проведени съгласувателни процедури с влезли в сила административни актове; обявяване на обществени поръчки не по-късно от м.май; индикативна стойност на необходимите средства;
☑️ Доставка на оборудване за площадки за разделно събиране и третиране на строителни отпадъци от домакинствата: финансово подпомагане за оборудване и техника, в рамките на съществуваща мярка с бенефициент общините за проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба на строителни отпадъци, включително доставка на съоръжения и оборудване. Нужна е проектна готовност за изграждане на площадки и центрове за повторна употреба, в т.ч. наличие на влязъл в сила ПУП; документи за собственост; изготвени инвестиционни проекти; проведени съгласувателни процедури с влезли в сила административни актове; обявяване на обществени поръчки не по-късно от м.май; индикативна стойност на необходимите средства;
☑️ Разделно събиране на биологични отпадъци от общините: От края на 2023 г. влиза в сила задължително разделно събиране на биологичните отпадъци. На голяма част от общините са предоставени средства за изграждане на компостиращи инсталации, но технологията на третиране в тях не позволява обработката на цялото количество биологични отпадъци, по-специално хранителните, които са част от битовите отпадъци. Чрез съществуваща мярка за осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци, могат да се финансират общините, за закупуване на съдове и техника за разделно събиране на хранителните отпадъци. Необходим е договор за последващото им третиране в съществуващи инсталации за подходящо анаеробно разграждане на тези отпадъци, готовност за разширяване на общинските системи за разделно събиране на хранителните отпшадъци, в т.ч. (при необходимост) наличие на влезли в сила ПУП, документи за собственост, проведени съгласувателни процедури с влезли в сила административни актове; обявяване на обществени поръчки не по-късно от м.май; индикативна стойност на необходимите средства, въз основа на количествата хранителни отпадъци за съответната община, съгласно данните от националната морфология.
✅ При готовност на общините, за осъществяване на някои от типовете инвестиции, при изброените условия и в рамките на допустимостта на разходите по ОПОС, ще очакваме допълнителна информация до 16 февруари на електронна поща: namrb@namrb.org