Новини

ОПРР с ново ръководство

За главен директор на  Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” (ГД СППРР), която е Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) е назначена Ангелина Бонева, става ясно от публикация на сайта на НСОРБ.  Заместник главен директор  е  Вержиния Драгомирова. Координатите за електронна кореспонденция с тях, са:  Angelina.Boneva@mrrb.government.bg и Verzhiniya.Dragomirova@mrrb.government.bg 

Назначенията, съгласно анонса на МРРБ, са във връзка с успешното приключване на програмен период 2014-2020 г. и ефективния старт на дейностите за програмен период 2021-2027 г. https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/9271