Новини

FIEC публикува пакт за умения в строителството

Инициативата е насърчавана от Европейската комисия в рамките на „Програмата за умения на ЕС“

Днес, в контекста на Дните на индустрията на ЕС 2022 г., секторните социални партньори на ЕС в строителната индустрия, FIEC и EFBWW, в сътрудничество с EBC, публикуваха Пакта за умения в строителството, инициатива, насърчавана от Европейската комисия в рамките на „Програмата за умения на ЕС“. Призовавайки към конкретни ангажименти от заинтересованите страни в областта на строителството и образованието на всички нива, този пакт има за цел да мобилизира съгласувани усилия между частни и публични партньори за качествени инвестиции в професионалното образование и обучение, както и в знания, умения и компетенции в полза на европейското строителство работна сила в сектора.

Строителната индустрия на ЕС представлява 9,5% от БВП на ЕС (1324 млрд. евро) и 6,1% от общата заетост в ЕС (12,7 млн. работници, работещи в около 3,2 милиона предприятия). Значението му за европейската икономика и общество е добре известно, още повече като се има предвид ключовата му роля за превръщането в реалност на екологичните, цифровите и здравните амбиции на Европейския зелен пакт.

Въпреки това строителните компании се сблъскват с трудности при намирането на работници с правилните умения и секторът остава по-малко привлекателен от другите за младите хора и жените. Строителната индустрия обаче непрекъснато се развива и адаптира в продължение на десетилетия, освобождавайки място за нови зелени, дигитални, здравни и безопасни умения, които отварят изцяло нова гама от кариерни и предприемачески възможности.

За да популяризират по-добре настоящите и предстоящите възможности за кариера в строителството, FIEC, EBC и EFBWW съвместно разработиха този пакт за умения в строителството, който идентифицира 5 ключови принципа за подобряване на качеството и количеството на уменията в строителството:

  • Изграждане на силни партньорства, включително с институции за ПОО;
  • Мониторинг на предлагането/търсенето на професионална дейност и предвиждане на нуждите от знания, умения и компетенции;
  • Работа срещу дискриминацията;
  • Привличане на повече млади хора и жени в сектора;
  • Насърчаване на култура на учене през целия живот за всички, подкрепена от адаптирани стимули.

Въз основа на гъвкава система за участие, инициативата предлага всички заинтересовани страни в строителството и образованието да споделят конкретен ангажимент да превърнат ключовите принципи на Пакта в реалност. Като се има предвид тяхната структура и обхват, независимо дали на европейско, национално, регионално и/или местно ниво, подписалите ще изберат най-подходящите действия, които да отговарят на собствените им нужди по отношение на повишаване на квалификацията и преквалификация. FIEC, EBC и EFBWW ще наблюдават дейността си на годишна база. Въпреки че ситуацията варира значително от една страна до друга, амбицията е да се повишат и преквалифицират като цяло поне 25% от работната сила в строителната индустрия през следващите 5 години: целта е да се достигне целта от 3 милиона работници.

Николас Шмит, европейски комисар по работните места и социалните права, заяви: „Строителната екосистема разчита на добре обучени хора. Новите технологии и климатичните цели означават, че работниците трябва да учат и да придобиват нови умения или да ги актуализират. Поздравявам важното партньорство за умения, стартирано днес от строителната екосистема, от което ще се възползват три милиона работници.

Томас Бауер, президент на FIEC, каза: „В рамките на продължаващия зелен и дигитален преход нуждите на нашите работници от умения се развиват много бързо. С този пакт ние призоваваме всички съответни заинтересовани страни, както публични, така и частни, и на всички нива, да се присъединят към нас и да се ангажират да създадат правилните условия, които ще позволят повишаване на квалификацията и преквалифициране на работната сила. Това е предпоставка за постигане на целите на Зеления пакт на ЕС.”

Риналдо Инчерпи, президент на EBC, добави: „Екологичната и социална устойчивост, както и цифровото строителство, са големи предизвикателства за строителния сектор. За да превърнем това в реалност, нашите предприемачи, работници и обучители, но също и талантите, които да бъдат убедени да се присъединят към нашия сектор, се нуждаят от обучение и образование в съответствие с настоящите обществени предизвикателства и изискванията на пазара. Този пакт е от решаващо значение, тъй като бележи нов кръг от конкретни ангажименти за подобряване на строителните умения в Европа.

Йохан Линдхолм, президент на EFBWW, заключи: „Строителният сектор е изправен пред недостиг на работна ръка от много години. Има спешна нужда от привличане на повече млади работници, повече жени и квалифицирани работници в сектора. Пактът за умения е възможност за постигането му. Социалният диалог има важна роля: профсъюзите, работодателите и правителствата трябва да работят заедно, за да осигурят повече и актуализирано обучение за постигане на по-добри условия на труд и достойни и директни работни места.”

Пълният текст на пакта може да намерите на следния линк: https://www.fiec.eu/application/files/3416/4425/5585/2022-02-08_-_Pact_for_Skills_in_Construction_-_FINAL.pdf