Новини

Шест общини въвеждат геотермална енергия в образователни сгради по Норвежката програма

Проектите на шест общини ще се финансират по процедурата за използване на геотермалната енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост, финансирана по линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г. https://www.eeagrants.bg/programi/energetika/novini/rezultati-ot-priklyuchilata-proczedura-za-geotermalna-energiya-po-norvezhkata-programa  

Общините, които ще получат финансиране между 200 хил. и 400 хил. евро,  са: Велинград, Ямбол, Поморие, Бургас, Стрелча и Столична.  Проектът на Велинград е за възобновяема енергия в общинската образователна инфраструктура. Ямбол и Поморие ще въведат мерки за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в две детски градини „Слънце“ и „Веселушко“. Бургас инвестира в детска ясла №3, Стрелча в общинско училище, Столична община в две детски градини в район „Кремиковци“. Основната цел на процедурата е да допринесе за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и постигане на декарбонизация на сградния фонд, чрез изпълнение на проекти за реконструкция на съществуващи или изграждане на нова/и система/и за отопление или за отопление и охлаждане в сграда/и за използване на геотермална енергия.