Новини

Община Сунгурларе ще строи нова детска градина в село Грозден

Община Сунгурларе стартира дейности по изпълнението на проект „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Изграждане на нова сграда на целодневна детска градина и детска ясла на мястото на съществуващата целодневна детска градина „Зорница“ в село Грозден. Проектът е финансиран от Министерство на образованието и науката по програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ (2020-2022г.) по Модул 1 „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“. Общата стойност на одобрения проект е в размер на 1 984 500.00 лева.
 
Идейната концепция на проекта предвижда в новата сграда на първия етаж от западна страна да бъде ситуирана детска яслена група с всички необходими спални и санитарни помещения към нея, от източна страна ще бъде разположена зала за спорт и музикална занималня, кухненски блок, административни и медицински помещения към детското заведение.
На втория етаж ще бъдат ситуирани двете групи за детска градина, включващи функционално разпределение на помещенията за занимания с кът за хранене, спални помещения, съблекални, умивални, тоалетни, разливни, складови и помощни помещения за всяка група.
На територията на детската градина ще се обособи нова открита спортна площадка за ползване от всички групи и по една самостоятелна открита площадка за игри за всяка група. Общата открита спортна (физкултурна) площадка се проектира с големина в съответствие с капацитета на детското заведение и е с площ за едно дете от 2,5 м2 или общо 120 м2.
Площадката за деца на възраст от 3 до 6 години ще се оборудва в съответствие със структурата и обема на учебното съдържание по образователни направления, за различни художествено-творчески занимания. За площадката за игра ще се осигури регулируемо изкуствено и естествено засенчване. Обемно-планировъчното решение на сградата да бъде решено съгласно изискванията за организация на детските градини, възможностите за подход към сградата и специфичните дадености на имота.
Описание на дейностите по проекта:
- Изготвяне на работен проект в рамките на 60 дни след възлагане от страна на Община Сунгурларе.
- Работния проект следва да бъде изготвен съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности и съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи, одобрени от Главният архитект на Общината.
- Изпълнение на СМР за период от 365 дни, считано от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.
- Упражняване на независим строителен надзор на обекта по време на изпълнението на СМР и въвеждане на обекта в експлоатация.