Новини

НС прие окончателно промените в Закона за корпоративното подоходно облагане

Народното събрание прие окончателно промените в Закона за корпоративното подоходно облагане. С тях изрично се урежда данъчното третиране на резултатите от договори за продажба с обратен лизинг, съгласно международните счетоводни стандарти. С приетите на второ четене промени, счетоводно отчетените разходи, приходи, печалби и загуби във връзка с договори за продажба с обратен лизинг, класифициран като оперативен, при продавачи и лизингополучатели, няма да се признават за данъчни цели. От друга страна активи с право на ползване във връзка с договори за продажба с обратен лизинг, класифициран като оперативен, няма да се считат за данъчни активи с амортизация, информира БНР.  С измененията в преходни и заключителни разпоредби се правят и промени  в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. С тях се предоставя възможност справките, подавани по реда на този закон за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски да могат да бъдат подавани от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители на едноличните търговци или самоосигуряващите се лица, починали през данъчната година, които са били работодатели или платци на доходи. Предвиден е и преходен режим, съгласно който промяната да може да бъде приложена за справките, за които задължението за подаване възниква към 31 декември 2021 година. Окончателните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане влизат в сила от първи януари тази година.