Новини

Инвестират 47,4 млн. лв.в транспортната инфраструктура на София

Столичната община обяви търг на инженеринг за изграждане и ремонт на обекти от транспортната инфраструктура. Стойността на дейностите е 47,4 млн. лв. Поръчката е разделена на 6 обособени позиции. За всяка от тях „Техническите показатели“ ще имат тежест 40 т. Те ще бъдат сбор от „Технология и организация на изпълнението на поръчката“, която ще носи 22т, „Организация на ръководството на обекта“ – 6т., „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР“ – 6т. И „Мерки за опазване на околната среда“ – 6т. Срокът за изпълнение ще носи 10 т., които ще бъдат съставени от „Срок проектиране” с тежест 3 т. иОбщ срок за изпълнение на СМР” , който ще носи 7 т. Предложената от кандидатите цена ще носи 50 т. Предвижда се 75 календарни дни да е максималният срок за проектиране и 350 календарни дни за строителство. Оферти се подават до 14 март.

Обособена позиция 1 е свързана с изграждане на бул. „Рожен" от надлез над ж. п. линия до Северна скоростна тангента. Стойността на дейностите е 13 600 000 млн. лв. Продължителността на дейности е 425 дни. За обекта е изготвен идеен инвестиционен проект през 2017 г., на базата на който следва да бъде изработен работен инвестиционен проект.При изготвянето на офертите участниците следва да представят стойност (цена) за изпълнение на СМР по частите от проекта, предмет на настоящата обществена поръчка.

Обособена позиция 2 е свързана с построяването на на бул.“Копенхаген“ от метростанция 18 в жк „Младост 3“ до бул.“Цариградско шосе“, район „Младост“. Дейностите са на стойност 14600000 лв. без ДДС. Продължителността на изпълнение ще е 425 дни.

Третата позиция е за изграждане на Изграждане на източния надлез над ж. п. линията при Бакърена фабрика. Стойността е 10000000 лв. , а продължителността на изпълнение 755 дни.

Позиция 4 е за рехабилитация на ул. 5001 от км.0+000 до км0+430, район Искър. В проекта ще бъдат инвестирани 2400000 лв.без ДДС. Изпълнението ще продължи 150 дни. Позиция 4 е свързана с реконструкция на ул. „Любляна“ в „Овча купел“. Дейностите са на стойност 5000000 лв.без ДДС, а продължителността на изпълнение ще е 190 дни. Шестата обособена позиция е за ремонт по съществуващо положение на ул. "Летоструй“ от ул. "Витиня" до бул. "Ботевградско шосе", Район "Подуяне". В проекта ще бъдат инвестирани 1800000 лв. без ДДС, а изпълнението ще продължи150 дни.

Регистър на обществените поръчки (eop.bg)