Новини

НСОРБ иска увеличаване на сумата на предоставените от държавата трансфери към общините

Преди второ гласуване на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и на базата на проведените обсъждания по време на заседанията на отговорните парламентарни комисии по време на първото гласуване, отново поставихме на вниманието на председателя на комисията по бюджет и финанси в 47-мото Народно събрание конкретните предложения на НСОРБ:

  1. Предлагаме в чл. 1, ал. 2, III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО, съответно т. 1. Предоставени трансфери за, подт. 1.1. Общините, сумата да се увеличи с 82 500 хил. лв.
  2. Предлагаме в чл. 51 сумата за обща субсидия за делегираните от държавата дейности да се увеличи с 82 500 хил. лв.
  3. Предлагаме в чл. 52, сумата на общата субсидия за делегираните от държавата дейности да се увеличи с 82 500 хил. лв.

МотивиС предложението се цели осигуряване на ръст на предвидените средства по стандрата за общинска администрация, с оглед пълноценно реализиране на националната политика по доходите и изпълнение на нормативната уредба в областта на държавната служба. Предвиденият ръст за възнаграждения на общинската администрация, предложен в законопроекта от Министерство на финансите е едва 1,6%, при увеличение на минималната работна заплата с 9,2%. Имайки предвид разпоредбите на ЗДСл, чл. 107а от КТ, както и изискванията на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, възнагражденията на общинската администрация следва да бъдат увеличени въз основа на последната годишна оценка на изпълнението и при „запазване на ножицата“, спрямо неквалифицираните работници и служители, назначени на минимална работна заплата. В тази връзка и при отчитане на значителното натоварване на местните администрации в условията на продължаваща извънредна епидемична обстановка, предлагаме да се осигури допълнително увеличение на ресурса за общинската администрация, така че да се стопира „изтичането“ на квалифицирани кадри. На общините са прехвърлени отговорности за реализиране на национални политики с 8 кодекса, 133 закона и над 500 подзаконови акта, което предполага поддържането на оптимална численост и конкурентни възнаграждения, съобразно експертиза, необходима за прилагането на този широк диапазон от норми. При условие, че средната работна заплата на общинските служители бъде замразена, не може да се очаква, че в тях ще можем да задържим квалифицирани архитекти, инженери, юристи, икономисти, които да прилагат ефективно нормативните актове, държавните политики и да осигуряват надеждно контролните процедури и да реализират пълноценно европейските проекти.

  1. Предлагаме в чл. 84 да се добави нова ал. 3 със следното съдържание:

„(3) Размерът на наложените финансови корекции на общини - бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, се намалява с 80 на сто еднократно, чрез сключване на тристранно споразумение между управляващия орган на оперативната програма, министъра на финансите и кмета на съответната община.“

Мотиви: Предлагаме възстановяване и подобряване на норми, предвидени с предходни закони, на базата на които да бъде осигурена подкрепа в най-напредналата фаза на изпълнение на европейските проекти. В оставащите 22 месеца до края на периода на допустимост на разходите от програмен период 2021 – 2027 (31.12.2022 г.), общините следва да реализират европроекти по оперативните програми на стойност над 2,2 млрд. лв. По много от тях, а и по вече изпълнените проекти, различните управляващи органи налагат финансови корекции. В края на програмен период 2007 - 2013, на базата на сходна разпоредба в ЗДБРБ беше осигурена възможност за предприемане на действия от управляващите органи за еднократното намаляване с до 80 на сто от наложените корекции въз основа на тристранно споразумение. Съгласно ЗУСЕСИФ (чл.64, ал.1 и чл. 75, ал.1), при започната процедура по администриране на нередност, която реално предхожда налагането на финансова корекция, разходът - обект на процедурата не се верифицира. В допълнение, отново на база ЗУСЕСИФ, управляващите органи са длъжни да удържат наложена от тях финансова корекция от дължими на бенефициента плащания по проект, в които са включени засегнатите от корекцията разходи. Липсата на подобен инструмент за подкрепа ще доведе до блокиране изпълнението и разплащанията по европроектите на общините, с оглед навлизането в „зрялата фаза“ и задължителното приключване на множество мащабни инвестиции до края на 2023 г.

  1. Предлагаме текстът на чл. 87 да стане ал. 1, като се създаде нова ал. 2 със следното съдържание:

„(2) Условията, редът и критериите за предоставяне на допълнителни трансфери от централния бюджет по бюджетите на първостепенните разпоредители и общините за осигуряване финансовия недостиг в резултат на нарастването на цените на енергията и горивата, се определят с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на енергетиката и на министъра на финансите.“

Мотиви: Предложението цели осигуряване на нормативна при формиране на значителен финансов недостиг поради увеличението на цените на горивата и енергията, Министерският съвет да може да взема гъвкаво съответните решения за допълнителна подкрепа на първостепенните разпоредители – министерства, ведомства и общини.

  1. Предлагаме чл. 93 да отпадне (или да остане за общините, които желаят да го ползват).

Мотиви: Съгласно изискванията на Закона за публичните финанси и Закона за счетоводството и указанията на Министерство на финансите, всяка една община има създадена и добре функционираща единна счетоводна система, която се използва и е интегрирана във всички разпоредители от по-ниска степен. С тези системи общините консолидират своите отчети, които подлежат на заверка от Сметна палата и се представят в Министерство на финансите. На много места финансово – счетоводните системи на общините осигуряват обмен на данни и информация с други информационни системи, използвани на местно ниво – деловодни системи, системи за управление на човешките ресурси и т.н. Задължителното преминаване към нов софтуер във всички случаи е свързано с допълнителни разходи за адаптиране на останалите информационни системи (деловодни, информационни, за управление на активи и т.н.), технологично време за мигриране на данните и за паралелна работа с два програмни продукта, за обучения на счетоводните екипи, за изчистване на грешки и др.

  1. Предлагаме да се създаде нова разпоредба със следното съдържание:

„Чл. … (1) За компенсиране на финансов недостиг по договори за възлагане на обществени поръчки в резултат на ръста на инфлацията през 2021 г. и 2022 г., бенефициентите – бюджетни организации по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, могат да кандидатстват за еднократно увеличение на съфинансирането от страна на бенефициента пред съответния управляващ орган. Съфинансирането се осигурява от централния бюджет чрез сключване на тристранно споразумение между управляващия орган на оперативната програма, министъра на финансите и съответния бенефициент-бюджетна организация, като не може да надвишава 40 на сто от размера на договора за безвъзмездна финансова помощ.

(2) Министърът на финансите определя реда и условията за кандидатстване по ал. 1.

(3) За уреждане на взаимоотношенията по ал. 1, министърът на финансите, по предложение на органите, отговорни за финансовото управление на средствата от Европейския съюз, може да извършва промени на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет, сметките за средства от Европейския съюз и бюджетите на бенефициентите - бюджетни организации.“

Мотиви: Подобна специална разпоредба, уреждаща създаването на инструмент за покриване на финансовия недостиг, спрямо референтните стойности за реализиране на евро проекти при условията на подписани тристранни споразумения между управляващия орган на оперативната програма, министъра на финансите и кмета на съответната община и при спазване изискванията на ЗОП, ще гарантира нормалното приключване на договорите и евро проектите на всички публични изпълнители.

  1. Предлагаме да се създаде нов параграф със следното съдържание:

„§ …Ограничението на чл. 98, ал. 1 от Закона за публичните финанси не се прилага за извършените до 31 март 2022 г. от общините разходи за вода, горива, енергия, хранителни продукти и персонал, както и за сметка на трансферите по чл. 52, ал. 1, б. „г“ и ал. 2.“

Мотиви: Предложението за въвеждане на еднократно изключение от ограниченията по чл. 98, ал. 1 е на основание чл. 94, ал. 6, т. 2 от ЗПФ и е във връзка със създалата се ситуация, породена от значително завишените цени на електроенергията и горивата за отопление, спрямо същия период на предходната година. С подобна разпоредба, която не променя ЗПФ, се цели за времето до приемането на ЗДБРБ за 2022 г., съответно и на общинските бюджети в това ограничение да не се попадат разходите, които общините следва да извършат, да не се включват тези, които нараснаха неколкократно, спрямо същия период на предходната година – за ел. енергия и горива за отопление. Другата част от предложението касае разходите за персонал, където също по обективни причини, като например влизаща в сила нормативна уредба от 1 януари 2022 г. за осигуряване на по-високи възнаграждения и/или ново разкрити услуги, това ограничение на ЗПФ е трудно да бъде реализирано.