Новини

Изграждането на ГКПП „Клепалото“ и директната подкрепа за бизнеса са акцентите в бъдещата Програма за трансгратично сътрудничество България-РСМ

На 15 февруари, в онлайн формат, се проведе общественото обсъждане на финалната версия на Програмата за трансгранично сътрудничество България -Северна Македония за периода 2021-2027 г. В събитието се включиха над 60 участника, представители на общински и областни администрации, бизнес, НПО и др. Общественото обсъждане е задължителна част от процеса на подготовка на Програмата преди официално й изпращане до Европейската комисия (ЕК). Усилията и желанието на Управляващият й орган са насочени към възможно най-бързото финализиране на документа, за да стане възможно в късната есен на тази година да бъдат отворени и първите покани за набиране на проектни предложения. Два са акцентите в бъдещата Програма, която е с бюджет от над 31 млн. евро- изграждането на нов ГКПП „Клепалото“ при Струмяни – Берово на стойност над 10 млн. евро и директната подкрепа за бизнеса. Към микро, малките и средните предприятия ще се насочат 20% от средствата по Приоритет 3 за подкрепа развитието на нови продукти, повишаване на производствения капацитет, иновации и др. Общините от трансграничния регион (Благоевград и Кюстендил) ще могат да реализират проекти по Приоритет 1 «По-зелен граничен регион».  Инвестициите по него са за изграждането на зелени площи (зелени балкони, зелени стени, зелени покриви, атриуми, зелени настилки, зелени паркинги, зелени огради, шумови прегради и др.). При реализацията на проектите ще следва да се съблюдават т.нар. задължителни коридори за миграция на животинските видове. Бюджетът на приоритета е над 5 млн. евро. В рамките на Приоритет 3 ще се реализира Интегрирана териториална стратегия, която цели повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, подобряване на бизнес средата и разработване на атрактивен, целогодишен туристически продукт, чрез съвместни интелигентни решения. Стратегията ще разполага с бюджет от 15.6 млн. евро. За разясняване реализирането й се проведоха нарочни събития в края на миналата година и се набраха проектни идеи, като примерни такива са публикувани на: http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/integrated-territorial-stategy-news/nad-170-organizacii-ot-bulgariya-i-republika-severna-makedoniya

Основен принцип на бъдещата работа по Програмата ще бъде задължителното партньорство, както междудържавно, така и вътрешно. От Управляващият орган ще подпомогнат процеса на намиране на партньори чрез регулярни срещи. Новата Програма няма да финансира отделни проекти за инфраструктура и такива за меки мерки, а ще акцентира в създаването на партньорства между организации, които съвместно да изпълняват инвестициите.

Резюме на Програмата, може да намерите на интернет-страницата на НСОРБ на https://www.namrb.org/programa-za-transgranitchno-satrudnitchestvo-interreg-ipp-balgariia-severna-makedoniia