Новини

АПИ обяви обществена поръчка за поддържането на АМ „Струма“ от София до тунел „Блатино“

  Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира открита обществена поръчка за поддържането на 56 км от автомагистрала „Струма“. Това е участъкът от км 0 - при връзката със Софийския околовръстен път, до тунел „Блатино“ /при км 56+170/, в област Кюстендил. Прогнозната стойност на поръчката е 41 018 177,50 лв. без ДДС, а срокът на договора ще е 3 години. Дейностите предмет на обществената поръчка ще се финансират от държавния бюджет и в съответствие с разчетените в бюджета на АПИ средства за всяка година.

            Участъкът преминава през територията на областните пътни управления София, Перник и Кюстендил. Изпълнителят ще осигурява дейностите по поддържането на магистралата – текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации. В текущия ремонт е предвидено отстраняване на отделни повреди по пътното платно, възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения, ремонт на пукнатини и неравности по пътното платно, запълване на фуги на пътни съоръжения, укрепване на откоси, профилиране и оформяне на банкети, почистване на малки свлачища, срутища и наноси, ежемесечно почистване на битови отпадъци в обхвата на автомагистралния участък и др.

            Заложените гаранционни срокове на изпълняваните работи са: за ръчно изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова смес – шест месеца; за машинно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонова смес – две години;  за машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес – 3 три години.

            В поръчката са заложени изисквания за осигуряване на качество на изпълнението и приемане на извършената работа на база лабораторни измервания от сертифицирана лаборатория. Резултати от измерванията бъдещият изпълнител на поръчката ще трябва да осигурява при изпълнението на целия договор, за всеки един вид дейност, която подлежи на изпитване, съгласно нормативните документи. Конкретни изисквания са посочени и при изпълнението на дейностите, свързани с пасивната пътна безопасност, каквито са премахването на крайпътната растителност за по-добра видимост на шофьорите и почистването на пътните принадлежности.

            Срокът за подаване на оферти по откритата процедура е до 14 март включително. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най - изгодната оферта. Икономически най - изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/ цена“. Пълната документация по обществената поръчка можете да видите ТУК.

            Действащият в момента договор за поддържане на 56-километровия участък изтича на 28 февруари тази година. За да осигури поддържането на автомагистралата до избора на нов изпълнител за следващите три години по обявената открита обществена поръчка , АПИ публикува поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП - събиране на оферти с обява. Срокът за изпълнение на поръчката по реда на тази разпоредба от ЗОП ще бъде пет месеца, а прогнозна стойност е 269 999 лв. без ДДС. Сумата е определена въз основа на ограничения обем от дейности, които ще се възлагат до сключването на 3-годишния договор по обявената открита процедура. Офертите се подават до 21 февруари включително. Документацията по тази поръчка е публикувана ТУК.