Новини

Кметът на община Бяла Димитър Славов: Най-важният ни проект е за консервация и реставрация на моста на Кольо Фичето над р. Янтра

Бяла привлича туристи с „Арт център“ с музейна експозиция на восъчни фигури

Г-н Славов, в Бяла има много забележителности, като Беленския мост, църквата „Свети Георги“, Часовниковата кула. Съвсем скоро се сдобихте и с музей на восъчните фигури. Разкажете ни повече за него.

Да, макар и малък град, Бяла може да се гордее със своите забележителности. Безспорно – Беленският мост, изграден преди повече от 150 години от майстор Кольо Фичето, е постижение на българското възрожденско инженерно-строително и архитектурно изкуство, църквата „Свети Георги“ и Часовниковата кула са едни от символите ни. Най-новата културна ценност в общината е откритият през септември 2021 г. „Арт център“. В него се помещава музейна експозиция с восъчни фигури, читалищен салон, арт кафе и 3D киносалон. Сред експонатите са шест фигури на личности, свързани с историята на града. Една от тях е на руската баронеса Юлия Вревская, включила се като доброволка по време на Руско-турската война от 1877 - 1878 г. и загинала именно в Бяла. За нея Виктор Юго е казал, че е „розата на Русия, откъсната на българска земя“. Нейното име носи болницата в общинския център.

Сред останалите фигури са тази на руския император Александър II, на майстор Кольо Фичето, на революционера Панайот Волов, на княз Александър Батенберг, който на 20-годишна възраст получава в Бяла първия си орден от руския император Александър II. Шестата фигура е на поета Петко Рачев Славейков, който едва 18-годишен учителства три месеца в града. Сред най-новите забележителности не само за град Бяла, а и за региона, е и изграденият православен храм „Св. Пантелеймон”. За първи път от 100 г. на територията на общината е построена църква. Строителството започна през 2016 г., като се разчиташе единствено на дарения.

Новият „Арт център“ ще спомогне ли за развитието на туризма в района?

Общината се намира на централно място и наличието на културни и исторически забележителности предполага развитието на туристическата инфраструктура. Галерията тепърва ще се развива и считаме, че ще се превърне в туристически атракцион и ще е притегателен център не само за българските, но и за чуждестранните туристи.

От десетилетия се говори за проблемния път Русе – Бяла – Велико Търново, където инцидентите са ежедневие. Работи ли се по решаването на този конфликтен участък?

Този проблем е от компетенцията на държавата, която предвижда да изгради магистрала „Русе – Велико Търново“. Общината оказа съдействие при одобряване на маршрута, а процедурите, свързани с реализацията й, се осъществяват от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Нека продължим темата за пътната инфраструктура в района на Бяла – какво е състоянието й, как се пътува до Вашите села? Общинските пътища до населените места на територията ни са в добро експлоатационно състояние. По проект „Реконструкция и рехабилитация на част от IV-класен път VTR1233 (№ IV-40964) „Павел – Босилковци – гара Бяла” по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) на трасе с обща дължина 10 000 м, от км. 2+000 до км. 12+000, се извърши възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло. Целта бе осигуряване на безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване. Също с финансиране по ПРСР се направи рехабилитация на част от общински път RSE 1003 (Ботров – Стърмен – Бяла) от км. 13+237 до км. 15+959.

Имате ли проблеми с водопроводната мрежа, отвеждането и пречистването на отпадните води?

На територията на общината няма недостиг на питейна вода. Единствено в с. Босилковци има големи загуби и местната администрация заедно с ВиК предприемаме стъпки за разрешаване на проблема.По проект „Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, област Русе - етап I” са построени пречиствателна станция за 14 100 еквивалент жители, довеждащ колектор от кв. „Гара Бяла“ до ПСОВ - 4210 м, довеждащ колектор от гр. Бяла до ПСОВ, пресичане на р. Беленска - 130 м, доизградена е канализационната мрежа на гр. Бяла - 17 007 м, извършена е реконструкция на водопроводите по съвпадащите с улични трасета - 16 711 м.

Как администрацията се грижи за образователната инфраструктура, за читалищата и другите структури, свързани с културния и социалния живот?

За общината подобряването на средата за обучение, културната и социалната дейност са сред основните приоритети. На 16 септември 2019 г. ученици и учители от СУ „Панайот Волов” в града посрещнаха учебната година в новоизградена сграда. Миналата година завърши ремонтът на Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“. Изпълнени са енергоспестяващи мерки, като топлинно изолиране на външните стени и на покривите, подмяна на дограми. През 2020 г. със собствени средства и с осигурено частично финансово подпомагане от Министерство на труда и социалната политика по Проект „Красива България” бе извършен ремонт на сградата на ДГ „Пролет“ и се въведоха различни мерки за енергийна ефективност. Сред изпълнените строителни работи са демонтаж на дървената дограма, доставка и монтаж на PVC дограма, подмазване, шпакловка, направа на фасадна топлоизолация, покрив от ламарина върху дървена скара, подмяна на улуци и водосточни тръби. Общината изгради и Многофункционална спортна зала „Арена Бяла“ в непосредствена близост до новата сграда на СУ „Панайот Волов”, където се провеждат предвидените в образователната програма часове за спортни и културни занимания на учениците. Залата се използва и от спортни клубове за тренировки. Почти във всички населени места на територията на общината е извършен ремонт на сградите на читалищата. Предстои да закупим постройка в с. Босилковци, която да преустроим в читалище. По отношение на културната дейност мога да кажа, че мероприятията в това отношение, които се организират на градския басейн в летните месеци, както и провеждането на фолклорни фестивали се превърнаха в традиционни.

Какви средства се предвиждат в бюджета Ви за 2022 г. за строителни дейности?

В него залагаме средства за рехабилитация на основните улични артерии в по-малките населени места на наша територия, като селата Полско Косово, Босилковци, Лом Черковна, Ботров. Община Бяла кандидатства и за финансиране с инвестиционен проект за „Преустройство на съществуваща сграда на ДГ „Първи юни“ в Център за социални услуги.

Какви проекти са планирани за изпълнение по оперативни програми през 2022 г.?

Най-важният и значим не само за община Бяла, а и за целия регион, е „Консервация и реставрация на моста на Кольо Фичето над р. Янтра при гр. Бяла и подобряване на инфраструктурата и туристическия достъп до нея“. Подписахме договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) от 8 032 703 лв. за финансиране на проекта. Тъй като ще се изпълни чрез съвместна подкрепа с финансов инструмент и БФП по процедура „Развитие на туристически атракции“ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОП „Региони в растеж“, бе подписан и договор за инвестиционен кредит на обща стойност 1 468 817 лв. Целият проект възлиза на 9 501 521 лв. Мостът на Кольо Фичето е символ на града и е с изключителна важност за нашите съграждани. Обектът е недвижима ценност на културното наследство с национално значение и е обявен за паметник на културата като архитектурно-художествен вид. Ето защо община Бяла смята за своя основна задача неговата реставрация и консервация. Планирано е извършване на строително-ремонтни работи, които условно могат да бъдат разделени на три: Консервация и реставрация на Беленския мост; Изграждане на сграда с музей, ресторант и обслужващи помещения, пряко свързана с функционирането на обекта; Зона около моста, в това число прилежащата инфраструктура. Очаква се дейностите да започнат в най-кратки срокове. Освен всички задължителни съгласувателни процедури със съответните компетентни органи и институции, които трябваше да бъдат получени, бе възложено и извършването на независима експертна оценка на техническата документация. Тя бе направена от архитекти и проектанти с богат опит, свързан с мостови съоръжения и недвижими културни ценности с категория „национално значение“. Идеята на общината с тази допълнителна оценка е инвестиционният проект да е прегледан от възможно най-добрите специалисти в областта и така да се разработят най-адекватните мерки, свързани с консервацията и реставрацията на този шедьовър, съхраняването му за бъдещите поколения и превръщането му във впечатляваща туристическа атракция. Реставрацията на Беленския мост ще окаже влияние върху цялото население, живеещо на територията на нашата община. След приключването на проекта планираме да използваме изградената туристическа инфраструктура и оборудване за културни и обществени прояви.

Как се справяте с битовите отпадъци, със закриването на стари сметища?

Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово функционира вече три години и успешно обслужва общините Бяла, Борово, Две Могили, Полски Тръмбеш, Ценово и Опака. Завършихме и успешно проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци”. Техническата рекултивация се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“.

На финал бихте ли казали няколко думи и за инвестициите в общината?

Основно такива се правят в земеделието и химическата промишленост. Местната администрация активно търси инвеститори, за да ги привлече да реализират своите икономически идеи в гр. Бяла и останалите населени места в общината. В началото на тази година в деловодството ни бе получено уведомление за инвестиционно намерение от страна на представител на виетнамска компания за изграждане на международен социален курорт в с. Стърмен. Освен това Община Бяла закупи индустриален обект на изключително изгодна цена и отправи искане до Българската агенция за инвестиции за намиране на подходящ инвеститор.