Новини

МОСВ работи за отстраняване на нарушенията по две нови решения на ЕК за наказателни процедури срещу България

Европейската комисия изпрати мотивирано становище на България във връзка с неизпълнение на задължения по Регламент (ЕС) № 1143/2014 относно предотвратяване на разпространението на инвазивни чужди видове, съобщават от пресцентъра на МОСВ.

ЕК призовава България и още 14 държави членки да защитят околната среда от инвазивните чужди видове. Държавите не са изготвили, приложили и съобщили на ЕК какви са плановете им за действие за справяне с разпространението на инвазивни чужди видове, срокът за което е изтекъл през юли 2019 г. В допълнение Комисията посочва, че България, Гърция и Румъния все още не са създали и система за наблюдение на инвазивни чужди видове, засягащи Съюза, което е трябвало да бъде направено до януари 2018 г.

Наказателната процедура за неизпълнение на тези задължения стартира през юни 2021 г. срещу България и още 17 държави-членки на ЕС. С получаването на това мотивирано становище процедурата навлезе в последния си етап,  преди да бъде сезиран Съдът на ЕС.

За отстраняване на нарушението България вече е предприела действия – изготвя се инструкция за взаимодействие за повишаване на ефективността на контрола при въвеждане, търговия, транзит и износ на екземпляри от дивата флора и фауна, като същевременно в проекта на Стратегия за биологично разнообразие на България и План за действие към нея са предвидени мерки и индикатори за защита от инвазивните чужди видове.

Преди дни ЕК изпрати и официално уведомително писмо на България поради неизпълнение на задълженията, произтичащи от Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения.  Страната ни не е предоставила актуализирани карти на риска и опасностите от наводнения, като срокът за изпращането им е изтекъл в края на 2019 г. Картите за опасност от наводнения съгласно директивата следва да обхващат географските райони, за които има вероятност от наводнения, а картите за риска от наводнения показват реалните негативни последици от тях. Официални уведомления за неизпълнение на задълженията по Директива 2007/60/ЕО ЕК изпрати и на още шест държави членки.

Актуализираните карти за заплахата и риска от наводнения на територията на България вече са изготвени, като до края на февруари т.г. се очаква да стартира общественото им обсъждане съгласно изискванията на Закона за водите. Това ще позволи най-късно до края на лятото страната ни да изпълни задълженията си по директивата, с което да не се допусне преминаване на процедурата на следващ етап.

Наказателните процедури срещу България в сектор околна среда, които вече са 18 на брой, са основно предизвикателство пред новия управленски екип на МОСВ. Непосредствената цел е да се предприемат всички възможни стъпки, за да се изпълнят изискванията и предписанията на Европейската комисия и да се предотврати налагането на финансови санкции по тези процедури, където това е възможно. Екипът има ясен план за това, как през първите 6 месеца от управлението да свали 6 от наказателните процедури, а до края на годината да ги намали наполовина.