Новини

НСОРБ публикува резюме на последния вариант на Споразумението за партньорство

На интернет-страницата на НСОРБ https://www.namrb.org/sporazumenie-za-partnaorstvo е публикувано резюме на последният вариант на Споразумението за партньорство. Резюмето на проекта на Споразумението за партньорство е изготвено от екипа на НСОРБ, на база публикуваната му версия от м. декември 2021 г., на: https://www.eufunds.bg/bg/node/8982    Основните промени в последния вариант на Споразумението в сравнение с предходния от лятото на 2021 г., са при мерките за обезпечаване на високо ниво на киберсигурност,  които са изцяло преформулирани. В областта на политиките по околна среда и интегрираното управление на водите отпада формулираната преди възможна подкрепа при наличие на средства за инвестиции в инфраструктурни мерки за събиране и пречистване на отпадъчни води в агломерации с между 2 000 и 10 000 е.ж., в допълване с мерките, финансирани по ПВУ. Нов момент при инвестициите по ЕСФ+ е планираната подкрепа за мобилност на персонала в здравната система с цел подобряване на достъпа до здравни грижи и подпомагане на балансирано географско разпределение на здравните работници. Предвижда се медицинските специалисти да бъдат стимулирани да започнат своите амбулаторни практики, предоставящи извънболнична медицинска помощ и медицински услуги и първична медицинска помощ в отдалечени райони, където има недостиг на специалисти. Ще има и стимули за личните лекари за наемане на медицински специалисти. Добавени и са две нови количествени цели за намаляване на дела на децата на възраст 0-17 години, изложени на риск от бедност от 27,5% през 2019 г. до средното за ЕС и намаляване на дела на децата на възраст 0-17 години, живеещи в материални лишения от 18,9% през 2019 г. до средното за ЕС. Изменения има и във финансовото разпределение на средствата от фондовете на ЕС по програми, с намален национален принос, а от тук и на общата им стойност. Значително е намалена и сумата, която се иска за прехвърляне от по-слабо развититте региони към Югозападния, от над 1 млрд. евро на под 370 млн.евро. . Резюмето на проекта на Споразумението за партньорство е изготвено от екипа на НСОРБ, на база публикуваната му версия от м. декември 2021 г., на: https://www.eufunds.bg/bg/node/8982    Основните промени в последния вариант на Споразумението в сравнение с предходния от лятото на 2021 г., са при мерките за обезпечаване на високо ниво на киберсигурност,  които са изцяло преформулирани. В областта на политиките по околна среда и интегрираното управление на водите отпада формулираната преди възможна подкрепа при наличие на средства за инвестиции в инфраструктурни мерки за събиране и пречистване на отпадъчни води в агломерации с между 2 000 и 10 000 е.ж., в допълване с мерките, финансирани по ПВУ. Нов момент при инвестициите по ЕСФ+ е планираната подкрепа за мобилност на персонала в здравната система с цел подобряване на достъпа до здравни грижи и подпомагане на балансирано географско разпределение на здравните работници. Предвижда се медицинските специалисти да бъдат стимулирани да започнат своите амбулаторни практики, предоставящи извънболнична медицинска помощ и медицински услуги и първична медицинска помощ в отдалечени райони, където има недостиг на специалисти. Ще има и стимули за личните лекари за наемане на медицински специалисти. Добавени и са две нови количествени цели за намаляване на дела на децата на възраст 0-17 години, изложени на риск от бедност от 27,5% през 2019 г. до средното за ЕС и намаляване на дела на децата на възраст 0-17 години, живеещи в материални лишения от 18,9% през 2019 г. до средното за ЕС. Изменения има и във финансовото разпределение на средствата от фондовете на ЕС по програми, с намален национален принос, а от тук и на общата им стойност. Значително е намалена и сумата, която се иска за прехвърляне от по-слабо развититте региони към Югозападния, от над 1 млрд. евро на под 370 млн.евро.