Новини

ЕК представи план за зелен и цифров преход в туризма в ЕС

27 основни задачи си поставя Европейската комисия в първия си план-график за прехода към устойчив туризъм. Документът беше представен по-рано този месец по време на „Дните на промишлеността на ЕС“. Създаден е съвместно с участниците в туристическата екосистема и в него подробно се описват ключовите действия, цели и условия за постигане на екологичния и цифровия преход и дългосрочната устойчивост на туристическия сектор. Разработването на план-графика започна през юни 2021 г. с консултации със заинтересованите страни за възможностите за възстановяване и развитие на сектора. Бяха проведени няколко семинара и срещи, за да се задълбочи дискусията и да се доразвият предложенията.

Разработването на документа е част от актуализацията на промишлената стратегия, публикувана на 5 май 2021 г.: https://ec.europa.eu/info/files/communication-updating-2020-new-industrial-strategy-building-stronger-single-market-europes-recovery_en, в която Комисията призова промишлените екосистеми да ускорят екологичната и цифровата трансформация и да повишат устойчивостта на европейската икономика. План-графикът на прехода призовава туристическата общност да приложи мерки в двадесет и седем области, включително:

 • инвестиране в кръговост, с цел намаляване на използването на енергия и вода, генерирането на отпадъци и замърсяването, като същевременно се отговори по-добре на нарастващото търсене на устойчив туризъм;
 • подобряване на практиките за обмен на данни, за да се даде възможност за нови иновативни туристически услуги и да се подобри устойчивото управление на дестинациите;
 • инвестиране в умения, за да се гарантира наличието на квалифицирана работна сила и привлекателни кариери в туристическата екосистема.

По повод представянето на плана, комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви: „Изключително съм доволен, че днес можем да ви представим резултата от месеците на сътрудничество между всички заинтересовани страни. Като работихме заедно, представихме обща визия за туризма в ЕС и постигнахме съгласие относно начините за осъществяването ѝ. Този план-график ще определи програмата за европейския туризъм за следващото десетилетие. Днес бих искал да приканя всички заинтересовани страни да се присъединят към процеса на съвместно изпълнение“.

Основните задачи, които документът поставя, са разделени в четири направления:

РЕГУЛИРАНЕ И ПУБЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

 1. 1.Справедливи краткосрочни мерки;
 2. Регулаторна подкрепа за мултимодално пътуване;
 3. Подобряване на статистиката и показателите за туризъм;
 4. Актуализиране на настоящите или изготвяне на нови всеобхватни туристически стратегии за развитие на сектора;
 5. Съвместно управление на туристическите дестинации;

ЗЕЛЕН И ЦИФРОВ ПРЕХОД

 1. Устойчива мобилност;
 2. 7.Възобновяване и многообразие на туристически услуги;
 3. Зелен туристически преход за бизнеса;
 4. Дигитализация на туристическите данни;
 5. Подобряване на онлайн услугите;
 6. Подобряване условията и достъпността до образователни практики в сектора чрез сътрудничество в бизнеса;
 7. Изследвания и иновационни проекти за кръгова икономика в туризма;
 8. Ограничаване на PEF (Product Environmental Footprint) и OEF (Organisation Environmental Footprint);
 9. Оперативна съвместимост на всички европейски пространства за данни в туризма;
 10. Употребата на изследвания и иновации като цифрови инструменти за услуги в туризма;
 11. Подкрепа за дигитализация на бранша;

УСТОЙЧИВОСТ

 1. Отпадане на ограниченията за трансгранични пътувания;
 2. Координирано управление и актуална информация за пътуванията в реално време;
 3. Повишаване на осведомеността за работата на институциите, бизнеса и всички участници и потребители в туристическия сектор;
 4. Подкрепа за работа в мрежа и споделяне на най-добри практики между европейските градове за смарт туризъм, култура, устойчивост, иновации, достъпност и европейско наследство;
 5. Ангажиране на образователните организации с разработването на проекти и програми за тясно сътрудничество межди образователната и туристическата сфера;
 6. Пакт за обмяна на умения в туризма;
 7. Въвеждане на услугата „Едно гише“ за всички туристически услуги;
 8. Справедливост и равенство при предлагането на работа и избора на работна ръка в сектора;
 9. Подобряване на достъпа до туристически услуги;
 10. Туристически услуги както за посетители и гости, така и за местните жители;

ФИНАНСИРАНЕ

         Ясно отчитане на финансовата подкрепа за всички участници в туристическата екосистема.