Новини

За община Троян ЗОП е като Прокрустовото ложе: пасва безболезнено само на богоизбраните

Едва ли има любознателен човек, който да не помни за какво се разказва в древногръцката легенда. Ето защо припомняме само най-същественото: ако някой легнел на леглото и то му било дълго и широко, Прокруст го разтягал със специални приспособления до достигане на „точния размер”. Ако човекът се окажел по-широкоплещест или по-височък, следвало някоя от другите две процедури - „дялкане” (от раменете „навътре”) или „скъсяване” (от петите „нагоре”).
Само с две обществени поръчки, обявени в рамките на три календарни седмици (13 май - 6 юни т. г.), кметът на община Троян успя да докаже, че ЗОП идеално може да се впише в древногръцката легенда. Като Прокрустовото ложе, разбира се, което за едни е дълго, за други - тясно, а за трети и четвърти - хем късо, хем широко...Прилагането
на нормативната уредба няма нищо общо
с демокрацията
За най-голямо съжаление на българските управници - това е положението. Демокрацията като фундаментален принцип на съвременната цивилизация е задължителна при писането, общественото обсъждане и парламентарното гласуване на един или друг нормативен акт. Но с обнародването му в „Държавен вестник” демокрацията като такава престава да съществува. И всички – без оглед на възраст, пол, образование, религиозна принадлежност, обществен или професионален статут, са задължени да спазват въпросния нормативен акт. Буквално, без да гадаят какво е искал да каже законодателят и защо го е казал точно така, без да интерпретират отделните разпоредби в нечия полза.
Нещо повече. Миналата седмица в рубриката „На прицел” стана дума за „йерархията” в нормативната уредба (в. „Строител”, бр. 33 от 19 август 2001 г., „Конституцията е категорична: законът закриля бизнеса! Ех, ако имаше и кой да чете...”). Ще си припомним няколко от по-важните моменти:
- конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат;
- законът е нормативен акт, който урежда първично или въз основа на конституцията обществени отношения, които се поддават на трайна уредба;
- наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен;
- нормативният акт трябва да съответства на конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Т.е. Народното събрание няма право да приема закони, които противоречат на конституцията и на европейските регламенти. А общинските съвети не могат да гласуват наредби, които ревизират, допълват или отменят законови разпоредби.
В онази наша публикация нямаше причина да отваряме приказка за „главите” на другите две власти – изпълнителната и съдебната. Но при издаването на „своите” си нормативни актове – постановления, наредби, правилници, инструкции, заповеди, разпореждания и т.н. - Министерският съвет и Висшият съдебен съвет, министрите и шефовете на прокурорите и съдилищата, са длъжни да спазват току-що описаната йерархична последователност. За кметовете да не говорим. Както се казва на армейски език, те имат право само да слушат и да изпълняват! Или поне би трябвало...
Плачи, възложителю,
законодателят е невинен!
Неотдавна в редакцията пристигна поредното писмо, изпратено от управителя на „Бул строй контрол инженеринг” АД (или „БСК Инженеринг” АД, както се води фирмата в тръжните книжа на община Троян) и член на Контролния съвет на КСБ инж. Васил Вутов, в което между другото се казва:
„Искам да ви разкажа за поредния абсурден случай в моята практика.
Община Троян обявява обществена поръчка за: „Извършване на строителен надзор по проект „Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ „Васил Левски”, с. Черни Осъм; ОУ „Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца; Целодневна детска градина в с. Борима; Обединено детско заведение „Буковец” в гр. Троян”.
За нас това е рутинен строеж и подадохме оферта. Шокиращо получихме Писмо №-0302-194/27.07.2011 г., с което председателят на комисията ни уведомява, че предлага да бъдем отстранени заедно с още седем участника. Мотивът е, че надзорниците ни не са назначени на трудов договор.
Вярно, комисията се позовава на тръжните условия. Но предполагам, че сте наясно с начина на изпълнение на строителния надзор – това са хора, които се наемат за изпълнение на определени договори. Поради това и в издадения документ от изпълнителната власт, по силата на който МРРБ лицензира фирмите – Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор – не се изисква надзорниците да са изрично на трудов договор:
„Чл. 6. (1) Лиценз за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) се издава на лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон и отговаря на следните изисквания:
...
3. разполага с нает по ТРУДОВ ИЛИ ДРУГ ДОГОВОР (курсивът наш – бел. ред.) екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на строителен надзор...”
Ние уведомихме веднага община Троян и Агенцията за обществени поръчки за този случай, като предлагам заедно с вас да проследим развитието на нещата и да видим дали отново общинската власт ще погази законите на Република България”.
За да стане още по-ясно къде кметът на община Троян е сгазил законодателния „лук”, ще цитираме още няколко текста от споменатите по-горе ресорни нормативни актове.
Закон за устройство
на територията (ЗУТ):
„Чл. 166. (1) Консултантът въз основа на писмен договор с възложителя:
1. Извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор;
2. Може да изпълнява прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.
(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава лиценз за упражняване на дейността по ал. 1, т. 1 при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет...
Чл. 167. (1) Лиценз за извършване на дейности­те по чл. 166, ал. 1, т. 1 се издава на лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон и отговаря на следните изисквания:
1. не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец, както и наетите от тях ПО ТРУДОВ ИЛИ ДРУГ ДОГОВОР (курсивът наш – бел. ред.) физически лица, са специалисти със завършено вис­ше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”, имат най-малко 5 години стаж по специалността, не са допуснали и/или извършили системни нарушения по този закон и нормативните актове по прилагането му и не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани;
3. не е допуснало и/или извършило системни нарушения по този закон и нормативните актове по прилагането му.
(2) Лицензът се издава за срок 5 години и се вписва в публичен регистър при Министерството на регионалното развитие и благоустройството...”
Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор:
Прескачаме цитираната от инж. Васил Вутов разпоредба на чл.6, ал.1, т.3 от Наредбата и продължаваме с документите, които всеки желаещ да получи лиценз за строителен надзор е длъжен да представи пред министъра на регионалното развитие и благоустройството:
„Чл.8. (1) Лицето, кандидатстващо за получаване на лиценз, подава писмено заявление по образец, одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. нотариално заверено копие от решението за регистрация по Търговския закон и удостоверение за актуално състояние на търговеца;
2. данъчна регистрация;
3. регистрация по Булстат;
4. удостоверение от данъчната служба, че лицето няма задължения към държавата;
5. списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, съдържащ данни за професионалния им опит и 5-годишен стаж, както и други компетентности и способности за упражняване на дейностите съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ;
6. документи, удостоверяващи правоспособността, професионалната квалификация и най-малко 5 години стаж по специалността на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци и на наетите от тях физически лица, както следва:
а) копие от дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър" (за завършилите в чуждестранни висши училища български и чуждестранни граждани се прилага документ за признаване и легализация на дипломата);
б) копие от документи, удостоверяващи стажа по специалността;
в) подробна професионална автобиография, съдържаща данни за стаж по години, месторабота, заемана длъжност и конкретно извършвана дейност и информация за квалификацията и придобития професионален опит;
г) подробен списък на проектирани и/или изградени обекти с пълното им наименование, местонахождение и технически параметри;
д) други индивидуални документи, лицензи, референции и препоръки, удостоверяващи техническите компетентности и способности за упражняване на дейностите оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;
7. декларация на всеки специалист, който ще оценява съответствието на инвестиционни проекти и/или ще упражнява строителен надзор, за изричното му съгласие да бъде включен в съответния списък на консултанта и че отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 5;
8. декларация на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях физически лица, че не са допуснали и/или извършили системни нарушения по ЗУТ и нормативните актовете по прилагането му;
9. свидетелства за съдимост на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях физически лица.”
Закон за обществените поръчки:
„Чл. 2. (1) Обществените поръчки се възлагат по процедурите, предвидени в този закон, в съответствие със следните принципи:
1. публичност и прозрачност;
2. свободна и лоялна конкуренция;
3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Чл. 25. (5) Възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки.
Чл. 51. (1) За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците възложителят може в зависимост от характера, количеството и обекта на поръчката да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи:
...
4. списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;
...
7. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството...;
8. декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата или участника за последните три години;
...
10. данни за собствените или НАЕТИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА (курсивът наш – бел. ред.), които кандидатът или участникът ще използва за извършване на строителството;
Чл. 51 а. (1) Кандидат или участник МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА РЕСУРСИТЕ НА ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ (курсивът наш – бел. ред.) или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси...”
Парламентът и правителството дават, а кметът на Троян... ту не дава, ту дава!
Процедурата за възлагането на обществената поръчка, станала повод за кой ли път да си припомняме азбучни нормативни истини, е открита на 2 юни 2011 година.
Както вече стана дума, предмет на поръчката е строителен надзор по проект „Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ „Васил Левски”, с. Черни Осъм; ОУ „Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца; Целодневна детска градина в с. Борима; Обединено детско заведение „Буковец” в гр. Троян”.
Срокът за изпълнение е девет месеца, максимално допустимата стойност на поръчката е 89 725 лв. (без ДДС), а основният критерий за класиране на офертите е най-ниска цена. Крайният срок за подаване на оферти е 14 юли 2011 г., а същинската надпревара започва едно денонощие по-късно – на 15 юли.
Според статистиката, до процедурата по отваряне на офертите са допуснати девет фирми за строителен надзор и две обединения. На финалната права, начертана на 27 юли, обаче се изправят само трима състезатели: едно АД, едно ООД и един едноличен търговец. На всички останали им е показан червен картон, защото според конкурсната комисия не отговарят на две от основните изисквания, формулирани в Раздел III. 2. 3 – „Технически възможности”. А именно:
„2. Изпълнителят трябва да осигури Ръководител екип, отговарящ на следните изисквания:
- строителен инженер, вписан в основния списък на квалифицирания персонал, приложен към лиценза на компанията в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;
- общ професионален опит - минимум 7 години;
- поне 5 години стаж в упражняването на строителен надзор в областта на строителството на жилищни сгради и/или на сгради с обществено предназначение, извършван в съответствие с изискванията на ДНСК;
- опит в ръководенето на екип от специалисти в състава на фирма, упражняваща строителен надзор;
- опит в надзора и координирането на всички технически дейности и аспекти на договора за строителен надзор;
- опит в организирането и ръководенето на дейностите на обекта.
Изпълнителят трябва да осигури и по един от следните експерти:
- инженер със специалност промишлено и гражданско строителство, технология и механизация на строителството или строителство на сгради и съоръжения;
- инженер със специалност, въз основа на която се придобива квалификация електроинженер;
- инженер със специалност топлотехника (отопление, вентилация и климатизация);
- инженер със специалност водоснабдяване и канализация;- инженер със специалност пожарна безопасност и защита на населението или друга специалност, осигуряваща квалификация в областта на противопожарните строително-технически норми;
- инженер със специалност геодезия.
Експерти, които ще отговарят за извършване на поръчката следва да разполагат със следната квалификация и опит:
Членовете на екипа за управление на работите ТРЯБВА ДА СА НАЗНАЧЕНИ НА ПОСТОЯНЕН ТРУДОВ ДОГОВОР (курсивът наш – бел. ред.) с участника или подизпълнителя”.
По какъв начин съдържанието на последното изречение от минимални изисквания към кандидатите – „Членовете на екипа за управление на работите трябва да са назначени на постоянен трудов договор с участника или подизпълнителя” - кореспондира с дългата „върволица” от цитираните по-горе разпоредби, не е ясно: причинно-следствена връзка между „ресорните” нормативни актове и появилото се изневиделица условие, че в изпълнението на поръчката могат да участват само специалисти на трудови договори, няма и не може да има. Не за друго, а защото и за законодателя, и за бизнеса безсрочният трудов договор отдавна престана да бъде единственото мерило за нечий професионализъм.
Другите обективни причини – динамиката на бизнеса, тежката финансова и икономическа криза, драматичната стагнация на строителството и невъзможността на три-четвърти от фирмите да поддържат „километрични” щатни разписания, отдавна си ги знаем. Досущ като субективните причини, най-„тежката” от които звучи така: 75-80% от добрите професионалисти или си имат собствени фирми за строителен надзор, или са на свободна практика и работят само на граждански договор.
Онова обаче, което по никакъв начин не може да бъде обяснено, е друго. Само три седмици преди откриването на процедурата по възлагането на „образователната” обществена поръчка същият този възложител – кметът на община Троян, демонстрира... съвършено друг прочит на „ресорните” нормативни актове. На 13 май 2011 г. е обявена обществена поръчка за „Независим строителен надзор на СМР за реконструкция и модернизация на изложбени зали на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в село Орешак, община Троян”.
Предметът на поръчката е формулиран така: „Осигуряване на строителен надзор при извършване на СМР за реконструкция и модернизация на изложбени зали № 1, № 2, № 3, № 7 и № 8, обслужваща сграда, покрита връзка между зала № 1 и зала № 2, главен вход и двор на НИХЗИ, с. Орешак, община Троян”.
А в печално известния Раздел III.2.3 „Технически изисквания” към кандидатите за участници в конкурса четем:
„1. През последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата участникът следва да е изпълнил най-малко 3 (три) договора за строителен надзор на сгради (ремонт, реконструкция и изграждане), придружени с препоръки за добро изпълнение...
2. Участникът трябва да предложи екип от експерти за изпълнението на задачите, минимум в следния състав:
Ръководител на екипа, който трябва да притежава образователна степен „магистър“, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ (с предишно наименование „Промишлено и гражданско строителство”) или аналогична специалност, с трудов стаж по специалността не по-малко от 5 (пет) години, да има опит като консултант/строителен надзор на сгради, да е назначен на постоянен/срочен трудов договор или ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР (тук и по-нататък курсивът наш - бел. ред.) с участника;
Членове на екипа:
- Архитект – образователна степен „магистър“, със стаж по специалността не по-малко от 3 (три) години, на постоянен/срочен или ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР с участника;
- „Електроинженер“ – със стаж по специалността не по-малко от 3 (три) години, да е назначен на постоянен/срочен или ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР с участника...“
Който си мисли, че може да ни обори с разликата в обемите и сложността на двете поръчки – няма да стане. По две причини.
Като изключим екстрата, че за нуждите на „етнографската” поръчка кметът вдига незаконосъобразното вето върху гражданските договори, всички останали изисквания към кандидатите са си като в обявлението за „образователната” обществена поръчка. А в някои случаи и по-жестоки, защото кандидатите за „ет­но­граф­ската” поръчка трябва да представят пред комисията три договора за строителен надзор, подписани и изпълнени през последните три години. Докато другите – „образователниците”, са поканени да докажат професионализъм само с един единствен договор, подписан и изпълнен... пак през последните три години.
А втората причина ни връща... в началото на днешното повествование. Или, по-точно, към заглавието: никъде в „ресорната” нормативна уредба изискванията към строителите и строителните надзорници не се пълнят със съдържание по системата „според зависи”.
Да, те могат да бъдат повече или по-малко като количество, но качеството им винаги трябва да е съобразено с разпоредбите на ЗУТ, ЗОП и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. И щом веднъж законодателят е казал, че при изпълнение на обществени поръчки строителните надзорници могат да ползват услугите на експерти, наети и по други договори, никой няма право да ползва волята му като Прокрустово ложе. Или по-скоро – като средство за „разтягане”, „скъсяване” или „дялкане” на простосмъртните...