Новини

СО: Всички приходи от такса битови отпадъци е използват за сметосъбиране, обезвреждане на отпадъци и поддържане на чистота

Всички приходи от такса битови отпадъци, събирани от Столична община за съответната година, се използват за дейностите по сметосъбиране, обезвреждане на отпадъци и поддържане на чистота в териториите за обществено ползване. За това всяка година Столичният общински съвет приема план-сметка за дейностите по чистота, която съдържа прогнозни разходи на база прогнозни приходи пред календарната година, за която се определя и размера на таксата, съобщиха в позиция от СО. Недоборите са приходи за минали години, които не са внесени от задължените лица в периода, в който са начислени. В този случай дейностите по изпълнение на План-сметката за тези минали година са били дофинансирани с други собствени приходи на общината. Събирането на тези вземания в следващи бюджетни години възстановява изразходваните собствени средства и не би следвало да се счита целеви приход за годината, в която постъпва. Въпреки това, Столична община насочва приходите от недобори отново към дейности по екология и озеленяване. Всички годишни финансови отчети на Столична община са проверени от Сметната палата. В тях не се съдържат констатации и/или препоръки за реда на отчитане на приходите от такса битови отпадъци, респективно, за изпълнението на план-сметката за чистота. Годишните финансови отчети на София са публично достъпни на сайта на общината. По отношение на проверка на твърдения, изнесени в онлайн медия, извършвана от ГД „Национална полиция“, Столична община е предоставила всички поискани данни и разяснения на бюджетните процедури. Предоставената информация включва и съдебни решения за начина на изразходване на средства от такса битови отпадъци за минали години. За разглеждания период 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г. Столична община е предоставяла ежедневна информация на Министерство на финансите за процеса на данъчно облагане.