Новини

Общините имат проектна готовност за ремонт на 403 пътни отсечки за над 1 млрд. лв.

НСОРБ проведе допитване за проектната готовност на местните власти за основен ремонт на общински пътища или части от тях, в което се включиха 159 общини. Информацията е изпратена до вицепремиера и министър на регооналното развитие и благоустройството Грозна Караджов и съдържа данни за техническата готовност на общините за основен ремонт на 403 общински пътища или участъци от тях. За 44 пътя или участъци от тях общините са в процес на възлагане на проектиране или инженеринг. За 131 пътя или участъци от тях са налични изготвени от общините технически/работен проект за основен ремонт на трасето, без издадено разрешение за строеж, но с изразена готовност от страна на кметовете при осигуряване на необходимия ресурс за финансиране на проекта да бъде издадено разрешение за строеж за основен ремонт на трасето до края на м. април 2022г. За 182 пътни отсечки общините разполагат с одобрен технически/работен проект и издадено разрешение за строеж, За 9 обекта общините имат одобрен технически/работен проект с издадено разрешение за строеж за основен ремонт на трасето и избран изпълнител по ЗОП, За 150 пътя общините са изразили готовност при осигуряване на необходимия ресурс за финансиране на проекта, да бъде издадено разрешение за строеж за основен ремонт на трасето до края на м. април 2022г., за 300 пътя общините изразяват готовност да стартират процедура по реда ЗОП за избор на изпълнител до края на м. май 2022г. Съгласно изготвени и актуални Количествено-стойностни сметки (КСС), проектите, за които е предоставена информация, са на обща стойност 581 934 339,16 лв. без ДДС. При липса на КСС или неактуалност на цените, посочената от общините ориентировъчната (индикативна) стойност на проектите е 463 153 645,24 лв. без ДДС. Общата посочена стойност за ремонт на 403 общински пътя или части от тях, идентифицирани в рамките на допитването, е 1 045 087 984,40 лв. без ДДС. По-голямата си част общините, разполагащи с одобрени проекти и издадени разрешения за строеж, са ги разработвали или възлагали  с цел кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., но поради недостатъчен ресурс по програмата не са получили финансиране за изпълнението им. В допълнение НСОРБ предоставя на МРРБ и информация за проектната си готовност за основен ремонт за улици в населените места, която е била предоставена в рамките на анкетирането. Сдружението смята, че данните могат да бъдат от полза при разработването на параметрите на бъдещия Фонд „Общински инвестиции“.