Новини

Европейската комисия стартира нова публична платформа с информация за финансирани от ЕС проекти

Днес, в началото на 8-ия форум по въпросите на сближаването, Европейската комисия стартира „Kohesio“ — нова публична платформа, съдържаща цялата информация относно 1,5 милиона проекта във всички 27 държави членки, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) и Европейския социален фонд (ЕСФ) от 2014 г. насам. За първи път се създава толкова всеобхватна платформа с данни за проектите, която ще бъде достъпна за всеки на всички езици на ЕС. Създаването ѝ изисква тясно сътрудничество с управляващите органи в различните държави членки или региони, тъй като проектите в областта на политиката на сближаване се управляват от национални и регионални органи.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: „Kohesio предлага пълен набор от информация, както никога досега, за да разберем как политиката на сближаване спомага за укрепването на нашия Съюз. Благодарение на Kohesio политиката на сближаване става още по-отворена и прозрачна. Само с няколко щраквания всеки може да научи точно как ЕС инвестира в нашите региони и градове с цел да се насърчи сближаването, включително икономическото, социалното и териториалното сближаване. Този нов инструмент допълва доклада за сближаването, публикуван миналия месец, както и платформата за свободно достъпни данни във връзка със сближаването. Финансираните по линия на политиката на сближаване проекти няма да имат тайни!“

Комисарят с ресор „Работни места и социални права“ Никола Шмит добави: „Фондовете на ЕС могат да доведат до реална промяна за всички в ЕС, и по-специално за тези, които най-много се нуждаят от нашата подкрепа. Европейският социален фонд подпомага хората при намирането на работа, помага на работниците и предприятията да придобият уменията, необходими за справедливо, екологосъобразно и цифрово възстановяване, и засилва социалното приобщаване. Средствата по политиката за сближаване могат също така да подкрепят държавите членки при предоставянето на помощ на тези, които бягат от руското нашествие в Украйна. В новата платформа се разказват историите на много финансирани от ЕС проекти, които инвестират в хората и регионите.“

Полезен инструмент за всички

Платформата Kohesio предоставя на всички достъп до информацията, съхранявана от управляващите органи. С впечатляващо количество от данни тя показва решаващия принос на политиката на сближаване за икономическото, териториалното и социалното сближаване на регионите на ЕС, както и за екологичния и цифровия преход, чрез изпълнението и финансирането на широк набор от политически приоритети в държавите членки. Платформата също така насърчава идентифицирането и обмена на най-добри практики между различните региони и държавите членки

Ето какво може да предложи Kohesio:

  • Стандартизирани данни за 1,5 милиона проекта за периода на финансиране 2014—2020 г., включително връзки към съответните програми и фондове.
  • Стандартизирани данни за бенефициерите по проекти (500 000) и за хода на изпълнението на проектите.
  • Данни, обхващащи повече от 300 оперативни програми във всичките 27 държави членки.
  • Интерактивна карта, позволяваща извличане на данните на географски принцип.
  • Цялата информация ще бъде преведена на всички езици на ЕС.

Някои примери за проекти в областта на политиката на сближаване в платформата Kohesio

В платформата Kohesio потребителите ще могат да научат как ЕФРР подкрепя създаването на ориентирана към общността цифрова платформа във Франция. В нея също така ще се съдържа информация за финансирания от ЕСФ проект „YouthReach“ в Ирландия, който подкрепя младите хора, които преждевременно са напуснали училище, да продължат образованието си и да предприемат първите си успешни стъпки към заетост. Само между 2014 и 2020 г. схемата е достигнала до 14 000 млади хора. И накрая, платформата Kohesio може да покаже как Кохезионният фонд допринася за подобряване на железопътните връзки в Чехия.

Следващи стъпки

В сътрудничество с управляващите органи, избрани от държавите членки да управляват финансирането в областта на сближаването, Комисията ще продължи да разработва платформата Kohesio, за да включи в нея проекти от новия програмен период 2021—2027 г. През следващите месеци платформата ще стане достъпна на всички официални езици на ЕС.

Контекст

Комисията е поела ангажимент във връзка с прозрачността и предоставянето на данни на обществеността. Ето защо през декември 2015 г. беше стартирана платформата за свободно достъпни данни във връзка със сближаването, която позволява на потребителите да проследяват напредъка в изпълнението на политиката на сближаване на равнище ЕС по теми, държави или фондове. Kohesio допълва платформата за свободно достъпни данни във връзка със сближаването с единно и всеобхватно хранилище на информация за проекти и бенефициери, финансирани по линия на политиката на сближаване. Двете платформи ще съществуват съвместно, тъй като предлагат две различни гледни точки — данните за сближаването обхващат финансова информация на равнище програма, докато платформата Kohesio предоставя подробна информация на ниво проект.