Новини

МС одобри проекта на Програмата за междурегионално сътрудничество УРБАКТ IV 2021-2027 с общ бюджет от близо 106 млн. евро

Министерският съвет одобри проекта на Програмата за междурегионално сътрудничество УРБАКТ IV 2021-2027 с общ бюджет за периода в размер на близо 106 млн. евро. Предстои тя да бъде внесена и в Европейската комисия. С решението на правителството се осигурява пълноценното участие на страната ни в програмата, която насърчава обмена на знания и добри практики между градовете и различните нива на управление, интегрираното устойчиво развитие, ефективността на политиката на сближаване в градовете и др.

УРБАКТ IV обхваща всичките 27 държави - членки на Европейския съюз, както и Норвегия и Швейцария като партньори. Предвижда се включването и на още пет страни - Албания, Черна гора, Сърбия, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. За тях се предвиждат и средства от Инструмента за предприсъединителна помощ в размер на 3 млн. евро.

Страните ще могат да изпълняват съвместни проекти в рамките на единствения й приоритет „Насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие чрез сътрудничество”. Допустими партньори са градове (общини), сдружения и местни агенции, отговорни за разработването и прилагането на градски политики в сферата на икономическо развитие, енергийно снабдяване, здравни услуги, транспорт и др. Допустими бенефициенти могат да бъдат също регионални и национални власти, както и университети и изследователски центрове, които работят в областта на градските въпроси и политики. Ще се финансират проекти за обмяна на опит, иновативни подходи и изграждане на капацитет във връзка с идентифицирането, трансфера и капитализирането на добрите практики за интегрирано и устойчиво градско развитие и подкрепа на дейности за устойчиво градско развитие.

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще продължи да изпълнява функциите на Национален орган по отношение на програмата в България.

С решението на правителството се одобрява и предоставянето на публично национално съфинансиране в размер на 15% от одобрения бюджет на българските партньори в проекти по програмата.