Новини

Държавата ще продължи да подкрепя работодателите за запазване на заетостта до 30 юни 2022 г.

Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от Ковид-19 икономически дейности до края на първото полугодие на 2022 г. Това реши правителството с приемането на промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г., в което се определят условията и редът за тяхното изплащане. Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. Фирмите, учредени преди 1 януари 2020 г., ще получат от държавата 60 на сто от осигурителния доход на работниците и служителите за октомври 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя. За да имат това право, приходите им от продажби през месеца, за който кандидатстват за средства, трябва да са намалели с не по-малко от 40% спрямо средномесечните приходи за 2019 г. При спад с не по-малко от 30%, подкрепата от държавата ще е 50 на сто от осигурителния доход за октомври 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя. Фирмите, учредени след 1 януари 2020 г., ще имат право на средства от 60 на сто от осигурителния доход на работниците и служителите за октомври 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя, ако приходите им от продажби през месеца, за който кандидатстват за подкрепа, са се понижили с не по-малко от 40% спрямо средномесечните приходи за 2020 г. При намаление с не по-малко от 30%, държавата ще ги подкрепя с 50 на сто от осигурителния доход за октомври 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя. Сред изискванията към работодателите е да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски преди 1 януари 2021 г. Работодателите ще изплащат трудово възнаграждение на работниците и служителите, за които са получили средства, в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за октомври 2021 г. Работодателите, кандидатстващи за изплащане на средства за май 2022 г., могат да подават заявления до 10 юни 2022 г. За месец юни работодателите ще кандидатстват при условията, по реда и в сроковете за май 2022 г. Финансовите средства ще се превеждат на работодателя по банков път от Националния осигурителен институт. Информация за условията и реда за кандидатстване ще бъде публикувана на интернет страницата на Агенцията по заетостта и обявена в дирекции „Бюро по труда“.

Постановлението влиза в сила от 1 март 2022 г.