Новини

ВиК дружествата могат да подават искания за компенсации за скъпия ток

Близо 119 млн. лв. отпусна държавата на ВиК отрасъла

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започна приема на документи за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за първото тримесечие на 2022 г.

Програмата е насочена към всички субекти от отрасъл ВиК. За компенсации за периода от 1 януари до 31 март т.г. правителството осигури до 46 млн. лв. Указанията и формулярите за отпускане на помощта са публикувани на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което ще я администрира.

Програмата има за цел да минимизира отрицателния ефект за ВиК дружествата от поскъпването на електрическата енергия на свободния пазар, което започна с по-трайни тенденции през второто полугодие на 2021 г., като цената продължава да е необичайно висока и нестабилна. Поради тази причина фактическият разход за електрическа енергия значително надхвърля разчетите, заложени в цените на ВиК услугите, което води до загуби за дружествата, въпреки продължаване на мярката за компенсиране с фиксирана сума на 1 MWh.

Плащането на средствата по Програмата се извършва по Споразумение между министерствата на енергетиката и на регионалното развитие и благоустройството и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Срокът за подаване на заявления от дружествата от отрасъл ВиК е до 29.04.2022 г.

За предоставянето на компенсациите се сключва договор между МРРБ, съответното дружество от отрасъл ВиК и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС). Средствата ще бъдат установявани в МРРБ след определяне на разликата между фактическите разходи за електроенергия и включените в цените на съответното дружество от отрасъл ВиК разходи за същия период, доказано със съответните документи. След установяване на подлежащите за изплащане средства и уведомяване на Министерството на енергетиката, документите се изпращат, съгласно подписаното споразумение, на ФСЕС. Фондът извършва плащането на посочената сума в 3-дневен срок от получаването на уведомлението от МРРБ по банкова сметка на дружеството.

Компенсация за „Софийска вода“ АД ще се предоставя след изготвяне от Столична община на оценка на въздействието на мярката върху сключения между Столична община и „Софийска вода“ АД концесионен договор за предоставяне на ВиК услуги.

Компенсациите ще се изплащат в срок до 30 юни 2022 г.

До момента бяха изплатени 56,7 млн. лв. компенсации заради високите цени на електроенергията през 2021 г.

Финансова помощ до 16 млн. лв. ВиК операторите ще получат и за месец април. Така общата сума, с която ВиК дружествата ще бъдат подпомогнати от държавата за 2021 г. и за първите четири месеца на 2022 г., ще бъде в размер над 100 млн. лв.