Новини

220 млн. евро по Програма „Развитие на регионите“ в подкрепа на уязвими групи

Над 220 млн. евро по Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г. са предвидени за изпълнението на мерки и дейности в подкрепа на уязвими групи от населението и хора в неравностойно положение.

За това информира заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Стефан Аспарухов на конференция „Политики за подобряване жилищните условия на уязвими групи на общинско и национално ниво".

От общия ресурс 76 млн. евро са за подобряване на здравна и социална инфраструктура, в която ще се предоставят услуги за ранно детско развитие, за превенция и ранна интервенция на увреждания на деца и други. С инвестициите в здравна инфраструктура ще се даде приоритет на профилактиката на болестите, както и на подкрепата за лечение на сърдечно-съдови, онкологични и неврологични заболявания, развитие на телемедицината, мобилни кабинети, доставки на специализирано оборудване за болниците и други. Ще бъдат приоритизирани инвестициите в структурите за продължително лечение и рехабилитация, както и за създаване на центрове за гериатрични и палиативни грижи.

Над 19 млн. евро са предвидени за осигуряване на модерно и достъпно жилищно настаняване, в това число инвестиции в реновиране и/или изграждане и оборудване на жилища, включително общинско жилищно настаняване, както и собствени жилища на представители на уязвими групи.

Около 127 млн. евро са за зелена градска инфраструктура, включително изграждане на обществени зони за отдих и зелени площи, както и дейности за обновяване на квартали и други.

„Нашите усилия в МРРБ са насочени към увеличаване на икономическия растеж на българските региони, както и за насърчаване на балансирано териториално развитие", подчерта заместник-министърът. Тези усилия се подкрепят именно от европейското финансиране.

Аспарухов подчерта, че освен финансирането за подобряване на жилищните условия на уязвими хора, е необходимо държавните институции и представителите на неправителствения сектор да работят заедно за прекратяване на жилищната бедност. „За целта е важно да се идентифицират и насърчават политики, насочени към повишаване качеството на живот на хората, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната интеграция на маргинализираните общности", заяви още архитект Аспарухов.

Той беше категоричен, че основна цел на политиката за регионално развитие е създаването на икономически силни и устойчиви региони чрез целенасочени инвестиции и мерки за справяне с негативните демографски тенденции и намаляване на регионалните различия по отношение на населението.

Cross.bg