Анализи

Икономически отчет на сектор „Строителство“ за 2021 г.

Близо 31% е спадът на строителната продукция през миналата година, наетите лица в отрасъла са със 7,5% по-малко

Екип КСБ

ЕВРОПЕЙСКА

ИКОНОМИКА

Брутен вътрешен продукт

По прогнозни данни на статистическата служба на Европейския съюз сезонно изгладеният Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2021 г. нараства с 0,3% в еврозоната (EA19) и с 0,4% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие. В сравнение с четвъртото тримесечие на предходната година сезонно изгладеният БВП се увеличава с 4,6% в еврозоната и с 4,8% в ЕС-27.

Темп на БВП по държави членки

Сред държавите членки на ЕС, които регистрират най-голям ръст на БВП за четвъртото тримесечие на 2021 г. в сравнение с предходното тримесечие, са Словения (+5,4%), Малта (+2,3%), Испания и Унгария (и двете +2%). Най-голям спад на БВП се наблюдава в Ирландия (-5,4%), следвана от Австрия (-1,5%) и Германия (-0,3%). България бележи ръст от 1% в сравнение с предходното тримесечие.

Темпът на БВП за четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 г. показва най-висок ръст в Словения (+10,5%), Ирландия и Малта (и двете +10%) и Хърватия (+9,9%). Най-малко увеличение отбелязват Словакия (+1,2%), Германия (+1,8) и Финландия (+2,9%) на годишна база. В България се наблюдава ръст от +4,7% на годишна база.

Заети лица в еврозоната и ЕС

Броят на заетите лица се увеличава с 0,5% както в еврозоната, така и в ЕС през четвъртото тримесечие на 2021 г. в сравнение с предходното тримесечие. Спрямо същото тримесечие на предходната година заетостта се повишава с 2,2% в еврозоната и с 2,1% в ЕС през четвъртото тримесечие на 2021 г.

Темп на заетостта в държавите членки

През четвъртото тримесечие на 2021 г. Унгария (+1,2%), Дания (+1,1%), Испания и Малта (и двете +1%) отбелязват най-висок ръст на заетост в сравнение с предходното тримесечие, а най-малък отчитат Румъния, Словакия и Чехия (всички +0,1%). Спад се наблюдава в Латвия (-0,3%). България, Португалия и Швеция запазват нивото от предходното тримесечие.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голям ръст бележат Ирландия (+8,4%), Дания (+4,4%) и Испания (+3,8%), а най-малък регистрират Словакия (+0,3%), Германия (+1%) и Швеция (+1,1%). Спад се наблюдава в Румъния (-9,1%) и Латвия (-1,9%). На годишна база България отбелязва ръст от +1,2%.

Строителна продукция на страните членки на ЕС

По предварителни данни на Евростат за четвъртото тримесечие на 2021 г. строителната продукция намалява с 0,3% в еврозоната, като сградното строителство регистрира спад с 0,4%, а инженерното се увеличава с 0,4% спрямо предходното тримесечие. В ЕС-27 се наблюдава нарастване на строителната продукция с 0,2% за октомври – декември на 2021 г., като сградното строителство нараства с 0,1%, а инженерното – с 0,7% в сравнение с предходното тримесечие.

Сред страните членки на ЕС, за които има данни, най-голям ръст на строителната продукция през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие отбелязват Унгария с 8,7%, Италия с 4,2% и Словакия с 3,3%. Най-голям спад бележат Латвия (-3,6%), Австрия (-2,4%) и Германия (-2,1%). България регистрира ръст на строителна продукция от 0,7%.

Строителната продукция в еврозоната, отчетена за четвъртото тримесечие на 2021 г., намалява с 0,2% в сравнение с периода октомври – декември 2020 г., при спад от 0,3% на сградното строителство и ръст от 0,5% на инженерното строителство. В ЕС-27 увеличението е с 0,8% на строителната продукция на годишна база при ръст от 1% на сградното и от 1,3% на инженерното строителство.

Сред държавите членки, за които има данни за ръст на строителната продукция за четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 г., са Унгария с 19,2%, Италия с 16% и Финландия със 7,5%. България отчита ръст на строителната продукция от 0,8%. На годишна база най-голям спад се наблюдава в Латвия и Словения (и двете с -11,0%), следвани от Германия (-5,6%).

ИКОНОМИКАТА

НА БЪЛГАРИЯ

БВП и БДС – общо и в строителството

Темпът на прираст на брутния вътрешен продукт по сезонно изгладени данни през четвъртото тримесечие на 2021 г. регистрира ръст от 1% спрямо предходното тримесечие, а на годишна база се увеличава с 4,7%.

По предварителни данни произведеният БВП за страната през четвъртото тримесечие на 2021 г. възлиза на 38 418 млн. лв. по текущи цени, като в сравнение със същия период на 2020 г. се увеличава с 4 634 млн. лв.

Брутната добавена стойност общо за икономиката за четвъртото тримесечие на 2021 г. е 34 139 млн. лв. с относителен дял в БВП от 88,9%. Спрямо същия период на 2020 г. БДС нараства с 5,7%.

В сектор „Строителство“ БДС за четвъртото тримесечие на 2021 г. е 983 млн. лв., с относителен дял в БВП от 2,6%, като отчита спад от 2,2% в сравнение с предходното тримесечие и намалява с 8,3% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г.

БВП за 2021 г. се увеличава в реално изражение с 4,2% спрямо 2020 г. В номинален стойностен обем БВП достига 132 744 млн. лв.

БДС възлиза на 115 419 млн. лв. В реално изражение БДС през 2021 г. е с 3,6% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2020 г.

БДС в сектор „Строителство“ за 2021 г. е 5 084 млн. лв. с дял от 3,8% от БВП, като отчита спад от 7,8% спрямо с 2020 г.

СТРОИТЕЛСТВОТО

В БЪЛГАРИЯ

Обща строителна активност

Общата строителна активност за строителния бизнес за 2021 г. спрямо предходната година по основни показатели:

Строителна продукция – 16 100 млн. лв., спад от 30,7%;

✓ Сградно строителство – 9 043 млн. лв., намаление от 31,7%;

✓ Инженерно строителство – 7 057 млн. лв., спад от 29,4%;

Издадени разрешения за строеж на нови сгради – 11 828 разрешения, увеличение от 19,5%;

Започнато строителство на нови сгради – 7 540 сгради, ръст от 15,8%;

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради – 3 930 сгради, повишение от 16,4%;

Обявени обществени поръчки – 3 567 бр. на стойност 5 305 млн. лв., ръст от 36% на броя и спад от 7,3% на стойността;

Сключени договори – 3 929 бр. на стойност 3 553,5 млн. лв., ръст от 14% на броя и спад от 23,7% на стойността.

Произведена продукция в строителството

По предварителни данни произведената продукция в отрасъл „Строителство” за 2021 г. е на обща стойност 16 100 млн. лв., като спрямо 2020 г. намалява с 30,7%.

Произведена продукция по сегменти:

„Сградно строителство“, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за 2021 г. в размер на 9 043 млн. лв., или с дял от 56,2% от общо произведената в сектора за разглеждания период. Произведената продукция в сегмента намалява с 31,7% в сравнение с 2020 г.

В „Инженерна инфраструктура“ произведената продукция за 2021 г. възлиза на 7 057 млн. лв. и е с дял от 43,8% от общо произведената в строителството за същия период. Произведената продукция в инженерната инфраструктура намалява с 29,4% спрямо 2020 г.

Разходи за труд/отработени човекочаса

За 2021 г. в строителството са отчетени 196,9 млн. общо отработени човекочаса, като спрямо предходната година те се увеличават с 1,2%. В сектор „Строителство“ отработените човекочаса от един нает по трудово правоотношение за 2021 г. са 1 648 при 1 656 за 2020 г., което показва, че на годишна база намаляват с 0,5%.

Разходите на работодателя за труд за 2021 г. възлизат на 1 982,3 млн. лв., като на годишна база предварителните данни показват увеличаване на разходите с 14,5%. Разходите на работодателя за труд за един отработен човекочас от наетите по трудово правоотношение за 2021 г. са средно 10,07 лв. при 8,90 лв. за 2020 г., или на годишна база те се увеличават с 13,1%.

Издадени разрешения за строеж на нови сгради

Издадените разрешения за строеж на нови сгради за 2021 г. са общо 11 828 бр. със 7 410 567 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). От тях разрешенията за жилищни сгради са 7 047 с 39 998 жилища в тях и 4 685 770 кв. м РЗП. В сравнение с 2020 г. издадените разрешения за строеж на жилищни сгради се увеличават с 20,3%, жилищата в тях – с 35,9%, а общата им РЗП - с 25,1%.

За административни сгради са издадени 96 разрешения за строеж със 180 916 кв. м РЗП, които спрямо 2020 г. са с 1,1% повече, а РЗП - с 14,5%. За други сгради – 4 685 разрешения за строеж с 2 543 881 кв. м РЗП, като спрямо 2020 г. издадените разрешения за строеж се увеличават с 18,8%, както и РЗП – с 32,5%.

За 2021 г. най-много разрешения за строеж на нови сгради са издадени в областите:

Жилищни сгради

София (столица) – 1 176 разрешения за жилищни сгради със 17 773 жилища в тях;

Пловдив – 1 060 разрешения за жилищни сгради с 6 841 жилища в тях;

София – 690 разрешения за жилищни сгради с 1 050 жилища в тях;

Варна – 551 разрешения за жилищни сгради с 4 607 жилища в тях;

Бургас – 537 разрешения за жилищни сгради с 1 972 жилища в тях.

Други сгради

Стара Загора – 657 разрешения за строеж;

Пловдив – 430 разрешения за строеж;

Благоевград – 299 разрешения за строеж.

Административни сгради

Пловдив – 25 разрешения за строеж;

София (столица) – 8 разрешения за строеж.

Започнато строителство на нови сгради

През 2021 г. е започнато строителството на 7 540 нови сгради с 4 883 246 кв. м РЗП. Като от тях 5 084 са жилищни сгради с 25 152 жилища в тях и 3 132 513 кв. м обща разгъната застроена площ. Спрямо 2020 г. започнатото строителство на жилищни сгради се увеличава с 23,5%, жилищата в тях – с 21,3%, а РЗП – с 21,4%.

Миналата година е започнато строителство на 56 административни сгради с 58 361 кв. м РЗП, като спрямо 2020 г. се регистрира спад на броя от 21,1% и на РЗП от 30,7%. За 2021 г. е започнато строителство и на 2 400 други сгради с 1 692 372 кв. м РЗП, като спрямо 2020 г. строителството при тях се увеличава с 3,2%, а РЗП намалява с 0,4%.

Най-активни за 2021 г. при започнатото строителство на нови сгради са областите:

Жилищни сгради

София (столица) – 869 жилищни сгради с 10 745 жилища в тях;

Пловдив – 781 жилищни сгради с 2 398 жилища в тях;

София – 571 жилищни сгради с 807 жилища в тях;

Бургас – 434 жилищни сгради с 1 841 жилища в тях;

Варна – 430 жилищни сгради с 3 392 жилища в тях.

Други сгради

Стара Загора – 280 сгради;

Пловдив – 264 сгради;

Пазарджик – 183 сгради;

Варна – 151 сгради.

Административни сгради

София (столица) – 8 сгради;

Стара Загора – 4 сгради.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища

По предварителни данни на НСИ за 2021 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради са 3 930 сгради със 17 889 жилища в тях с общо РЗП 1 755 654 кв. м, като жилищната площ, вкл. кухни над 4 кв. м, е 1 365 751 кв. м, а спомагателната площ е 389 903 кв. м. Спрямо 2020 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради нарастват с 16,4%, а жилищата в тях - с 16%, при увеличение на общото РЗП с 22,5%.

Най-голям брой въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради за 2021 г. регистрират областите:

Жилищни сгради и жилища

София (столица) – 616 жилищни сгради с 5 601 жилища в тях, РЗП – общо 589 362 кв. м;

Варна – 506 жилищни сгради с 3 576 жилища в тях, РЗП – общо 273 257 кв. м;

Пловдив – 494 жилищни сгради с 1 389 жилища в тях, РЗП – общо 158 085 кв. м;

Бургас – 349 жилищни сгради с 1 660 жилища в тях, РЗП – общо 151 699 кв. м;

София (област) – 327 жилищни сгради с 383 жилища в тях, РЗП – общо 55 021 кв. м.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за 2021 г. общо за всички икономически сектори на страната възлизат на 18 242 млн. лв.

За отрасъл „Строителство“ разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са 1 612 млн. лв., или дял от 8,8% от общо отчетените за разглеждания период. Предварителните данни показват, че разходите за придобиване на ДМА в строителството за 2021 г. намаляват с 15,9% спрямо 2020 г.

ПАЗАР НА ТРУДА

Наети лица по трудово и служебно правоотношение

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение за 2021 г. по предварителни данни на НСИ са 2 187,7 хил. бр. общо за икономиката, като спрямо 2020 г. намаляват с 24,1 хил. бр., или 1,1%.

За строителния сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение за 2021 г. са 121,2 хил. бр., или 5,5% дял от общо наетите за страната. На годишна база данните показват спад от 9,8 хил. бр., или 7,5%.

Заети, наети и самонаети лица

Заетите лица в икономиката за 2021 г. по предварителни данни са 3 458,4 хил. бр., като спрямо 2020 г. заетостта се увеличава с 0,2%.

Заетите в отрасъл „Строителство” за 2021 г. по предварителни данни:

✓ Заетите лица са 195,8 хил. бр., ръст от 1,8% на годишна база;

✓ Наетите лица са 156,9 хил. бр., ръст от 1,6% на годишна база;

✓ Самонаетите лица са 38,9 хил. бр., ръст от 2,6% на годишна база.

За 2021 г. безработните лица общо за страната са 171,1 хил., като се увеличават с 2,4 хил., или с 1,4%, спрямо 2020 г.

Безработните в отрасъл „Строителство“ за 2021 г. са 14,4 хил., или 8,4% от общо регистрираните в бюрата по труда. Спрямо 2020 г. данните показват, че безработните лица в сектора се увеличават с 1,8 хил., или с 14,3%.

Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение

Общо за икономиката:

Средната годишна работна заплата по предварителни данни на НСИ за 2021 г. е 18 608 лв., спрямо 2020 г. се увеличава с 1 921 лв., или 11,5%.

За сектор „Строителство“:

По предварителни данни на НСИ средната годишна работна заплата за 2021 г. е 14 084 лв., спрямо 2020 г. се увеличава с 613 лв., или 4,6%.

 Инвестиционна активност

Поток на преки чуждестранни инвестиции в България

По предварителни данни на БНБ/към 18.03.2022 г. Данните за 2021 г. подлежат на ревизия с годишните данни на НСИ и допълнително постъпили отчети на предприятията с чуждестранно участие. Данните са съставени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията при спазване на методологическите изисквания на 6-ото издание на „Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция“ на МВФ.

Източници: Предприятия с чуждестранно участие, банки, нотариуси, НСИ, Централен депозитар, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. Положителният знак показва увеличение на активите и пасивите, а отрицателният – намалението им.

По предварителни данни на БНБ преките инвестиции в страната за януари – декември 2021 г. възлизат на 1 265,1 млн. евро, като спрямо 2020 г. намаляват с 1 731,4 млн. евро (57,8%).

В отрасъл „Строителство“

Преките инвестиции за 2021 г. в строителния сектор са с отрицателна стойност и възлизат на 40,6 млн. евро, като спрямо 2020 г. намаляват с 264,3 млн. евро (118,1%).

Обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“

По вид строителство

Обявените обществени поръчки в отрасъл „Строителство“ за 2021 г. са 3 567 бр. с прогнозна стойност 5 305 млн. лв. Тенденцията на годишна база е ръст от 36% на броя на обявените поръчки и спад на стойността от 7,3%.

„Инженерна инфраструктура“ – 1 270 бр., или дял от 35,6% от общо обявените поръчки за 2021 г., с прогнозна стойност 2 448 млн. лв., което е 46,1% от общата стойност. На годишна база се наблюдава ръст на броя на обявените поръчки от 33,4% и спад на стойността от 14,8%.

„ВиК инфраструктура“ – представлява 7,9% от общо обявените процедури, или 281 бр. обществени поръчки, с прогнозна стойност 859 млн. лв. (16,2% от общата стойност). На годишна база се регистрира спад от 1,4% на броя и спад на стойността от 36,6%.

„Сградно строителство“ – 50,3% от общо обявените поръчки, или 1 796 бр., с прогнозна стойност 960 млн. лв. (18,1% от общата стойност). Промяната на годишна база е ръст от 50,4% на броя на обявените поръчки и спад от 2,2% на стойността.

„Енергийна инфраструктура“ – 6,2% от общо обявените поръчки, или 220 бр., с прогнозна стойност 1 038 млн. лв. (19,6% от общата стойност). Тенденцията на годишна база е ръст при броя обявени поръчки от 15,2% и на прогнозната стойност от 102,7%.

По възложители

За 2021 г. обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“ по вид възложител са, както следва:

Общини – 2 399 бр., или 67,3% от общо обявените поръчки, като тенденцията е ръст от 40% спрямо 2020 г.

Комунален и обществен сектор – 149 бр., или 4,2% от общо обявените поръчки, като на годишна база регистрират спад от 2,6%.

Болници и учебни заведения – 518 бр., или 14,5% от общо обявените поръчки, като спрямо 2020 г. се наблюдава значителен ръст от 104,7%.

✓Министерства и агенции – 483 бр., или 13,5% от общо обявените обществени поръчки. Тенденцията на годишна база е спад от 3,4%.

Други – 18 бр., или 0,5% от общо обявените поръчки, наблюдава се ръст от 16 бр. спрямо 2020 г.

По източници на финансиране – 2021 г.

Държавен бюджет – 2 987 бр.

Механизъм за свързване на Европа – 1 бр.

Фонд „ Вътрешна сигурност 2014 – 2020“ – 11 бр.

Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ – 107 бр.

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ – 6 бр.

„Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“ – 207 бр.

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ – 59 бр.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” - 16 бр.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 – 29 бр.

INTERREG V-A „Румъния – България 2014 – 2020“ – 1 бр.

INTERREG V-A „Гърция – България 2014 – 2020“ – 5 бр.

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – 18 бр.

Проект „Красива България“ – 49 бр.

Национален доверителен ЕкоФонд – 1 бр.

„Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020“ – 9 бр.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020” – 18 бр.

Фонд „Радиоактивни отпадъци“ – 3 бр.

„Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021“ – 13 бр.

Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 – 20 бр.

Оперативна програма „Транспортна свързаност 2021 – 2027“ – 1 бр.

„Черноморски басейн 2014 – 2020“ – 1 бр.

Програма „Хоризонт 2020“ – 1 бр.

План за възстановяване и устойчивост на Република България – 1 бр.

Механизъм за гражданска защита на ЕС – 1 бр.

Програма за строителство на детски градини 2021 – 2023 – 2 бр.

Сключени договори в сектор „Строителство“

По данни на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за 2021 г. са сключени 3 929 договора в отрасъл „Строителство“ на обща стойност 3 553,5 млн. лв., което е с 20,7 млн. лв. по-малко при обявена прогнозна стойност от 3 574,2 млн. лв. (Данните са към 18.02.2022 г. Въвеждането на данни продължава.)

В сравнение с 2020 г. броят на сключените договори в сектора се увеличава с 14% (481 бр.), а стойността им намалява с 23,7% (1 105,1 млн. лв.).

Сключени договори по вид строителство, 2021 г.

„Инженерна инфраструктура“ – 1 381 бр., или 35,2% от общо сключените договори, на стойност 1 755,7 млн. лв., или 49,4% от общата стойност.

„Сградно строителство“ – 1 788 бр., или 45,5% от общо сключените договори, на стойност 640,3 млн. лв., или 18% от общата стойност.

„Енергийна инфраструктура“ – 436 бр., или 11,1% от общо сключените договори, на стойност 336,1 млн. лв., или 9,5% от общата стойност.

„ВиК инфраструктура“ – 324 бр., или 8,2% от общо сключените договори, на стойност 821,4 млн. лв., или 23,1% от общата стойност.

Данните показват, че в сградното строителство и инженерната инфраструктура са сключени най-много договори, а в инженерната инфраструктура договорите са с най-голяма обща стойност като дял от общо сключените в сектора.

Сключени договори по вид строителство - тенденция, 2020 г. - 2021 г.

„Инженерна инфраструктура“ – регистрира ръст на броя сключени договори от 6,6% и намаляване на стойността с 35,7%;

„Сградно строителство“ – повишение на броя сключени договори от 37,6% и понижение на стойността с 25,9%;

„Енергийна инфраструктура“ – отчита се спад на броя сключени договори от 19,4% и намаляване на стойността с 15,1%;

„ВиК инфраструктура“ – ръст на броя сключени договори от 3,8% и увеличаване на стойността с 23,3%;

Сключени договори в сектор „Строителство“ от фирми и консорциуми

Общият брой на сключените договори за 2021 г. са 3 929 на стойност 3 553,5 млн. лв., от които с:

Фирми – 3 380 бр. на стойност 2 034,4 млн. лв., като:

Регистрирани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС)

– Големи строителни компании (над 250 човека) – 166 бр. на стойност 661 млн. лв.

– Средни строителни фирми (от 50 до 249 човека) – 1 409 бр. на стойност 929,4 млн. лв.

– Малки строителни компании (до 49 човека) – 1 686 бр. на стойност 432,1 млн. лв.

Нерегистрирани фирми в ЦПРС - 119 бр. на стойност 11,9 млн. лв.

Консорциуми, обединения, сдружения – 549 броя на стойност 1 519,1 млн. лв., от които:

3 сключени договора от консорциуми с нерегистрирани фирми в ЦПРС на стойност 5,2 млн. лв.

За 2021 г. фирмите заемат 86% дял от общо сключените договори и 57,3% от общата им стойност, а консорциумите 14% от броя на сключените договори и 42,7% от стойността. Водещи както по брой, така и по стойност са компаниите.

Дял на сключените договори от фирми и консорциуми 2021 г.

За 2021 г. големите строителни компании заемат 4,9% от броя на сключените договори от фирми и дял от стойността 32,5%. Средните фирми са с дял 41,7% от общия брой и с 45,7% от стойността на сключените договори. Делът на малките компании е 49,9% от броя сключени договори и 21,2% от стойността. Нерегистрирани в ЦПРС фирми – 3,5% от броя и 0,6% от стойността на сключените договори от компании.

Тенденцията, която се наблюдава спрямо 2020 г., е, че водещи с най-голям брой сключени договори при фирмите за 2021 г. са малките при ръст от 40% (482 бр.) на годишна база и увеличение при стойността от 20,8% (74,4 млн. лв.) в сравнение с 2020 г. С най-голяма стойност на сключените договори от фирми за 2021 г. са средните компании, които регистрират спад на броя от 0,2% (3 бр.) спрямо предходната година, както и при стойността от 13,3% (142,7 млн. лв.). Големите фирми отбелязват запазване на броя и спад на стойността от 0,2% (1 млн. лв.). Компаниите без регистрация в ЦПРС бележат ръст в броя от 63% (46 бр.) на сключените договори и спад от 13,8% (1,9 млн. лв.) на стойността им в сравнение с 2020 г. При консорциумите годишният темп на сключените договори е спад на броя със 7,4% (44 бр.) и при стойността от 40,5% (1 033,9 млн. лв.).

Сключени договори от фирми и консорциуми по вид строителство

„Инженерна инфраструктура“ – 1 381 договора на стойност 1 755,7 млн. лв., от тях:

Фирми – 1 195 договора на стойност 1 048,5 млн. лв., от които:

– Големи строителни компании – 117 договора на стойност 569,3 млн. лв.

– Средни строителни фирми – 624 договора на стойност 364,2 млн. лв.

– Малки строителни компании – 427 договора на стойност 111,8 млн. лв.

– Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 27 договора на стойност 3,2 млн. лв.

Консорциуми, обединения, сдружения – 186 договора на стойност 707,2 млн. лв.

„Сградно строителство“ – 1 788 договора на стойност 640,3 млн. лв., от тях:

Фирми – 1 592 договора на стойност 493,3 млн. лв., от които:

– Големи строителни компании – 18 договора на стойност 22,8 млн. лв.

– Средни строителни фирми – 464 договора на стойност 241,4 млн. лв.

– Малки строителни компании – 1 058 договора на стойност 222,6 млн. лв.

– Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 52 договора на стойност 6,5 млн. лв.

Консорциуми, обединения, сдружения – 196 договора на стойност 147,0 млн. лв., от които:

– 1 сключен договор от консорциум с нерегистрирани фирми в ЦПРС на стойност 0,3 млн. лв.

„Енергийна инфраструктура“ – 436 договора на стойност 336,1 млн. лв., от тях:

Фирми – 355 договора на стойност 230,0 млн. лв., от които:

– Големи строителни компании – 7 договора на стойност 19,7 млн. лв.

– Средни строителни фирми – 182 договора на стойност 149,5 млн. лв.

– Малки строителни компании – 132 договора на стойност 58,9 млн. лв.

– Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 34 договора на стойност 1,9 млн. лв.

Консорциуми, обединения, сдружения – 81 договора на стойност 106,1 млн. лв., от които:

– 2 сключени договора от консорциуми с нерегистрирани фирми в ЦПРС на стойност 4,9 млн. лв.

В и К инфраструктура – 324 броя на стойност 821,4 млн. лв., от тях:

Фирми – 238 броя на стойност 262,5 млн. лв., от които:

– Големи строителни компании – 24 договора на стойност 49,1 млн. лв.

– Средни строителни фирми –139 договора на стойност 174,3 млн. лв.

– Малки строителни компании – 69 договора на стойност 38,9 млн. лв.

– Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 6 договора на стойност 0,2 млн. лв.

Консорциуми, обединения, сдружения – 86 договора на стойност 558,9 млн. лв.

Анализът за 2021 г. показва, че при фирмите, сключили договори, малките компании доминират по критерий „брой“ в „Сградно строителство“, а големите фирми доминират по критерий „стойност“ в „Инженерна инфраструктура“.

При консорциумите най-голям брой сключени договори са регистрирани в „Сградно строителство“ и в „Инженерна инфраструктура“, а с най-голяма стойност са отчетени в „Инженерна инфраструктура“ и във „ВиК инфраструктура“.

Тенденция при сключените договори от фирми и консорциуми за 2021 г. спрямо 2020 г. по вид строителство

В „Инженерна инфраструктура“ спрямо 2020 г. фирмите отчитат ръст от 15,5%, което е със 160 бр. повече сключени договори, и спад при стойността с 0,7%, или 7,2 млн. лв.. Консорциумите регистрират спад на броя от 28,7% (75 бр.) и от 57,8%, или 969 млн. лв., по-малко при стойността от общо сключените договори в инженерната инфраструктура спрямо предходната година.

В „Сградно строителство“ в сравнение с 2020 г. компаниите отчитат ръст от 42%, или с 471 бр. се увеличават сключените договори, и спад при стойността с 10,3%, или 56,6 млн. лв. по-малко. При консорциумите също се наблюдава ръст на броя с 10,1%, или 18 бр., и спад на стойността с 53,3%, или 167,6 млн. лв. по-малко спрямо 2020 г.

В „Енергийна инфраструктура“ спрямо 2020 г. фирмите регистрират спад от 24,6%, или 116 бр. при броя, и спад от 17,4%, или 48,4 млн. лв., при стойността. При консорциумите тенденцията е ръст при броя с 15,7%, или 11 бр., и спад при стойността с 9,7%, или 11,4 млн. лв. на годишна база.

При „ВиК инфраструктурата“ – фирмите отбелязват ръст на броя с 4,4%, или 10 бр., и на стойността с 18,5%, или 40,9 млн. лв., спрямо 2020 г. При консорциумите се наблюдава тенденция на ръст с 2,4%, или 2 бр., при броя на сключените договори и от 25,7%, или 114,2 млн. лв., при стойността на сключените договори.

 

КАМАРА

НА СТРОИТЕЛИТЕ

В БЪЛГАРИЯ

Централен професионален регистър на строителите

Регистрираните строителни компании в ЦПРС към 02.03.2022 г. са 6 203, от които: 6 140 регистрирани български юридически лица и 63 чуждестранни фирми.

Заличени са 483 фирми от Регистъра на строителите по неизпълнение на процедурата чл. 20, ал. 2 ЗКС.

Разпределение на строителите по критерии:

Критерий „Персонал“ (на база 2020 г.)

– 67 големи фирми, дял от 1,09%;

– 723 средни компании, дял от 11,78%;

– 5 350 малки фирми, дял от 87,13%;

Критерий „Нетни приходи от продажби“ (на база 2020 г.)

– 15 големи фирми (над 97,5 млн. лв., и/или стойност на активите над 97,5 млн. лв.), дял от 0,24%;

– 129 средни компании (до 97,5 млн. лв., и/или стойност на активите до 97,5 млн. лв.), дял от 2,10%;

– 5 996 малки фирми (до 19,5 млн. лв., и/или стойност на активите до 19,5 млн. лв.), дял от 97,66%.