Новини

Заседанията на работната група за промени в ЗУТ и наредбите за прилагането му ще се излъчват онлайн

Стремежът е да се работи максимално прозрачно

Междуведомствената работна група, която изготвя промени в Закона за устройство на територията, в Наредба № 7 за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ще направи своята работа достъпна за широката общественост чрез онлайн стрийминг. „Срещите ще бъдат публични, за да достигнат до максимален брой заинтересовани страни“, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Стефан Аспарухов на заседание на групата. По негова инициатива всички, които имат интерес, вече ще могат да проследяват на живо обсъжданията на предлаганите промени, като стремежът е да се работи максимално прозрачно и отворено, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Работната група е създадена със заповед на вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, като в състава ѝ са включени експерти от МРРБ, ДНСК, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и представители на браншовите организации, участващи в инвестиционния процес.

Заседанията се провеждат в сътрудничество с домакина Съюз на архитектите в България и Регионална колегия „София-град“ към Камара на архитектите в България, подпомагащи техническото обезпечаване. Следващото се очаква да бъде проведено на 4 май.