Новини

Новият президент на FIEC Филип Крамптън официално встъпи в длъжност

В рамките на Конгреса на Европейската федерация се проведе конференция „Устойчиво строителство за справяне с климатичните изменения“

Инж. Джани Антова,

КСБ

 

На 13 май Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) проведе редовно заседание на Общото събрание (ОС) в Лимасол, Кипър. На него избраният вече президент на FIEC официално встъпи в длъжност и бе гласуван новият състав на Управителния съвет на Федерацията. След двегодишно отлагане на форума, дължащо се на здравни препоръки и национални рестрикции, ръководителите на 32 национални строителни организации от 27 европейски държави (24 ЕС и Норвегия, Швейцария, Украйна) имаха възможността да участват на живо в дискусиите от дневния ред на заседанието и в процедурата по избор на висшия орган на FIEC.

Камарата на строителите в България (КСБ) бе представена от инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на Областното представителство на КСБ в София. Той взе участие в обсъжданията по въпросите от дневния ред на заседанието на ОС като гласуващ делегат от името на българския строителен бранш и се включи в конференцията, която се проведе в рамките на Конгреса, на тема „Устойчиво строителство за справяне с климатичните изменения“. Домакин на Конгреса беше Кипърската строителна камара OSEOK.

Начело на европейските строителни компании за периода от следващите две години застава ирландецът Филип Крамптън,

който поема функциите от германеца Томас Бауер, чийто мандат според устава на организацията изтича през май т.г. Новият президент на FIEC е четвърто поколение собственик на строителен бизнес в Ирландия и притежава сериозен опит като представител на националните интереси на лидерски позиции в страната си. От 2015 г. е вицепрезидент на FIEC по комуникационните въпроси, а от 2021 г. първи вицепрезидент на Европейската федерация.

На форума в Лимасол беше направен обзор на някои актуални за сектора въпроси, в това число на последиците от въздействието на войната в Украйна върху строителния бранш. В голяма част от европейските държави отрасълът е засегнат косвено от растежа на цените на електроенергията, повишените стойности на строителните материали и инфлацията. Очакванията на бранша са цените на продукцията да останат високи и да не спадат под нивата преди пандемията. Освен това

индустрията предвижда преизчисления на разходите за изпълнение на планираните инфраструктурни проекти.

Много от членките на ЕС са на мнение, че конфликтът има особено негативен ефект по отношение на работната сила, като същевременно с това предупреждават, че поради пряката зависимост на държавите от работната сила в съседна страна може да се наблюдава верижна реакция на очакван недостиг на работна ръка. Въпреки това секторът продължава да е загрижен най-вече по отношение на стратегическата зависимост от суровини и материали от Украйна и нарушените вериги на доставки.

Конфедерацията на строителите в Украйна (КБУ), която е асоцииран член на Европейската строителна федерация, се включи онлайн в заседанието на ОС на FIEC и предостави подробна информация пред строителната общност с данни за пораженията върху инфраструктурата и сградния фонд към настоящия момент. От КБУ наблегнаха на необходимостта в бъдеще те бързо да бъдат възстановени, за което ще се разчита на включването на европейската строителна индустрия. Председателят на КБУ благодари на делегатите на Конгреса за гласуваното решение Конфедерацията да бъде освободена от ангажимента за заплащане на членска такса през следващите две години и едновременно с това апелира помощта и подкрепата за Украйна да продължи под различни форми и в бъдеще.

В съответствие с одобрения дневен ред на заседанието делегатите на Общото събрание обсъдиха финансовото състояние на FIEC, като разгледаха внимателно и приеха с мнозинство изготвените сертифицирани резултати за 2021 г. и докладите от вътрешния и външен одит за 2021 г. Успоредно с това бяха представени наличните финансови данни за настоящата година, като в заключение беше подчертано, че се очаква положителен резултат за разглеждания период в сравнение с предходния.

Постоянните комисии на FIEC – икономическа, социална и техническа, предоставиха на форума в Лимасол доклади за дейността на Федерацията по водещите теми. Икономическата комисия на FIEC

очерта в доклада си напредъка по Инструмента за международни обществени поръчки (IPI).

Неговата основна цел е увеличаване на влиянието на ЕС с цел постигане на реципрочност по отношение на достъпа на европейските компании до чуждестранните пазари за обществени поръчки, което е важно за предотвратяване на нелоялната конкуренция на вътрешния пазар. При добре прецизирани текстове това би означавало, че когато трета държава, която не е страна по Споразумението за държавни поръчки на Световната търговска организация, ограничава пазарния достъп за европейски компании, икономическите оператори от съответната държава биха могли да са обект на ограничителни мерки, предприети от Европейската комисия. Въпреки застоя по темата през последните години вече има споразумение между ЕК, Съвета и Европейския парламент по компромисен текст, като гласуването в пленарна зала се очаква след юни т.г.

В допълнение към обсъжданията и дискусиите, протекли по време на заседанието на ОС, в рамките на Конгреса на европейските строители беше организирана конференция, на която домакините от Кипърската строителна камара, представители на академичната общност и FIEC презентираха своята визия за устойчивост и отправиха послания към строителния бранш.

Изхождайки от силната зависимост на строителната екосистема от веригите за доставки и взаимната свързаност на заинтересованите страни, както и от тясната връзка на индустрията с политиките за декарбонизация, вицепрезидентът на FIEC Пиеро Петруко подчерта, че „FIEC е наясно, че прилагането на устойчивост в бизнеса и постигането на развитие, съчетано със „зелен” растеж, изисква холистичен подход, основан на 3 стълба с екологични, социални и икономически измерения, а отвъд изискванията управлението на устойчивостта се превръща в морален лиценз за работа и начин да останем конкурентоспособни на пазара“.