Новини

Правителството прие решение за даване на съгласие УО на ПРСРС да открие процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони
2014 - 2020 г. ще може да открие процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ със средства в размер до 163 203 274 лева над финансовия
ресурс по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
За общините, които ще кандидатстват по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г. са осигурени допълнителни средства в размер до 163
203 274 лева над финансовия ресурс по подмярката.
Наличният бюджет към момента от 130 166 726 лева е крайно
недостатъчен, както с оглед на големия брой общини попадащи в
дефиницията за „селска община“ (215 броя), така и с оглед на спецификата и
размера на инфраструктурните проекти, които са допустими за подпомагане
по ПРСР 2014 - 2020 г.
С приемането на решението се очаква да се одобрят значителен брой
проекти по подмярка 7.2, в рамките на адекватни за предвидените дейности
финансови размери, с което да се постигнат в по-голяма степен
количествените цели по подмярката и финансова рамка по ПРСР 2014 – 2020