Новини

Определени са органите и структурите, отговорни за изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост

Със свое постановление правителството определи органите и
структурите, отговорни за изпълнението на Националния план за
възстановяване и устойчивост на Република България и на техните основни
функции.
С Постановлението се уреждат неурегулирани от националното и
европейското законодателство обществени отношения, които ще възникнат
във връзка с изпълнението на Националния план за възстановяване и
устойчивост. Определят се органите, структурите, основни им функции по
изпълнението на Плана, наемането на служители със специфична експертиза
за осигуряване на дейностите по управление и изпълнение на инвестициите в
Плана и създаването на експертно-консултативен съвет за проследяване на
напредъка на изпълнението му.
С установените в акта правила се цели създаване на ясна и
унифицирана уредба по отношение на участниците в процеса на управление
и изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на
Република България.