Новини

Правителството одобри Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027

Правителството одобри проекта на Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027. Това е финалната стъпка преди внасянето й за одобрение от Европейската комисия. Програмата е с общ бюджет от 475 млн. евро. 80% от средствата са от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите се осигуряват от страните като национално съфинансиране. Спрямо програмен период 2014-2020 г. бюджетът е увеличен с около 50 млн. евро.

Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 обхваща всичките 27 държави-членки, както и Норвегия и Швейцария в качеството им на страни партньори. Нейната цел е повишаване на ефективността на политиките за регионално развитие, включително на програмите за инвестиции за работни места и заетост, чрез насърчаване на обмена на опит и прилагане на иновативни подходи в регионалната политика. Ще се финансират дейности за повишаване на институционалния капацитет на публичните власти и на заинтересованите страни за по- ефективни политики за регионално развитие.

С проекти за финансиране могат да участват публични и публично-правни национални, регионални и местни органи, както и други структури, отговарящи за определянето и изпълнението на политиките за регионално развитие. Частни организации с нестопанска цел също могат да бъдат бенефициери при определени условия. Малките и средни предприятия (МСП) са важна целева група в контекста на няколко подпомагани специфични теми и. когато е уместно, се насърчават да участват в дейностите за обмен на опит, въпреки че не могат да получат пряко финансиране от програмата.

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще изпълнява функциите на Национален орган по отношение на програмата.

С цел осигуряване на приемственост и запазване интереса на българските бенефициенти към програмата МРРБ предлага за периода 2021-2027 да се запази осигуряването на националното съфинансиране за съвместни проекти в размер на 15% от общия бюджет на съответния български партньор. За целта ще се осигурят малко над 2,7 млн. лв. до 2027 г.