Новини

Становище на КСБ: Не съществуват правни пречки ЗИДЗОП да бъде разгледан по общия ред, съгласно Правилника за организацията и дейността на НС

"Уважаеми г-н Председател, в отговор на Ваше писмо от 21.07.2022 г. изразяваме следното становище относно проект на закон за изменение на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, внесен от Н. П. Настимир Ананиев и група народни представители: От мотивите на предоставения ни законопроект е видно, че вносителите целят създаване на правна възможност за преодоляване на инфлационния риск, чрез прилагане на обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени и предстоящи дейности, чрез регламентиране в нарочна методика, съдържаща се в подзаконов нормативен акт, приет от Министерски съвет". Това се казва в становище на Камарата на строителите в България, адресирано до Милен Матеев, председател на Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание.

"Действително, в ЗОП, поради факта, че понастоящем той представлява непълен и неточен превод на релевантното право на Европейския съюз, не са адекватно разписани хипотезите, при които могат да бъдат направени промени във вече сключени договори за възлагане на обществени поръчки. Това с особена сила важи за непредвидимите процеси на висока инфлация или стагфлация, независимо от причините довели до стремителното нарастване на производствените разходи. Не е тайна, че ЗОП не се произнася разбираемо и еднозначно относно възможностите за извършване на промени във вече сключени договори, поради настъпване на непреодолима сила или наличие на стопанска непоносимост по смисъла на Търговския закон. Поради това законово несъвършенство е разбираемо, че съществува противоречиво тълкуване на нормите на ЗОП с цел отговор на въпроса: Необходима ли е изрична законова делегация, даваща право на даден орган на изпълнителната власт да издаде подзаконов нормативен акт, уреждащ принципите на индексиране /променяне/ на цените на действащи договори, сключени по реда и при условията на този закон? В този смисъл, предлаганата промяна в ЗОП дава ясен и еднозначен отговор на този въпрос и създава реална предпоставка за появата на така необходимата правна регламентация, която ще позволи поне частично да бъдат компенсирани изпълнителите на договорите, които ще попаднат в обхвата на методиката, приета от МС. Надяваме се, че самата методика ще бъде в максимален синхрон с необходимостта от успешното завършване на голям брой договори, необходими на обществото, чието изпълнение при сегашните условия ще доведе до фалита на стотици дружества от строителния бранш", се посочва в становището на КСБ.

"Имайки предвид изложеното дотук, Камарата на строителите в България изразява своята пълна подкрепа на предложения законопроект от Настимир Ананиев и група народни представители. Надяваме се, че той ще бъде приет от Народното събрание в максимално кратък срок", подчертава от КСБ.

"Същевременно, желаем да изразим и своето правно становище относно съобразеността на законопроекта с изискванията на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съгласно чл. 79, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), законопроект, който е отхвърлен на първо гласуване, може да бъде внесен и разгледан повторно само след промени в основните му положения, което се отразява в мотивите, и не по-рано от три месеца след отхвърлянето му. Съгласно чл. 79, ал. 2 от Правилника, разпоредби на законопроект, който е отхвърлен на първо гласуване, не може да бъдат внесени и разгледани повторно по реда на чл. 79, ал. 1, ако не са спазени условията по ал. 1, с изключение на тези, които се отнасят до редакционни или правно-технически поправки. Съгласно алинея 3 на същия член, предложения, направени по реда на чл. 79, ал. 1, които са отхвърлени от Народното събрание, не може да бъдат внесени и разгледани повторно като законопроект, ако не са спазени условията по ал. 1, с изключение на тези, които се отнасят до редакционни или правно-технически поправки", заявяват от КСБ.

"С оглед гореизложеното, Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание допуска изключения от поставените изисквания, когато се касае до законопроект, който съдържа разпоредбите на неприет на първо четене законопроект, когато се касае до редакционни или правно-технически грешки. Ето защо, в настоящия случай предложеният с вх. номер 47-254-01-104/19.07.2022г. ЗИДЗОП, макар да регулира обществени отношения, свързани с въвеждането на клаузи за индексация по договори за обществени поръчки,  съдържа и редакционни и правно-технически поправки, в сравнение със ЗИДЗОП с вх. номер  47-254-01-53/13.05.2022г. Със ЗИДЗОП с вх. номер 47-254-01-104/19.07.2022г. се предвижда въвеждането на Методика за изменение на цените по договори за обществени поръчки при инфлация, която Методика да бъде приета с акт на МС. Законопроектът предвижда и възможност за възложителите, в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, да обвързват посочената клауза с приеманата от МС Методика. Така посочените предложения се явяват именно редакционни и правно-технически поправки, което изключва настоящия законопроект от приложното поле на чл. 79, ал. 1 от ПОДНС. По тази причина, за проекта на ЗИДЗОП с вх. номер 47-254-01-104/19.07.2022г. не следва да се прилагат ограниченията на посочената алинея и същият може да бъде разгледан без необходимост от промени в основните положения и отразяването им в мотивите към законопроекта. Предвид изложеното дотук, считаме, че не съществуват правни пречки ЗИДЗОП с вх. номер 47-254-01-104/19.07.2022г. следва да бъде разгледан по общия ред, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание", се казва още в становището.