Новини

Община Крумовград инвестира над 970 хил. лв. първия етап на проекта за осигуряване на водоснабдяване на село Чал

Община Крумовград обяви търг за изпълнител на строително-монтажни дейности на за осигуряване на водоснабдяване  на с. Чал - първи етап.  За обекта има инвестиционен проект. За изпълнението е предвидено ново водовземане от един тръбен кладенец и водоснабдяване на с.Чал, община Крумовград. Тръбният кладенец е съществуващ, с дълбочина 65.0 m и водовземна част, заложена в палеогенския водоносен хоризонт, който е част от подземно водно тяло BG3G00000PtPg048 „Пукнатинни води Източно Родопски комплекс”. Над тръбния кладенец ще бъде изградена надземна помпена станция, в която ще се разположат необходимото технологично оборудване, спирателна и регулираща арматура, и измервателни устройства за експлоатация на водовземното съоръжение. Към помпената станция ще се изгради черпателен резервоар, в който ще постъпва черпената от тръбния кладенец вода. От черпателния резервоар, посредством тласкателен водопровод, водата ще се препомпва в напорен резервоар, разположен на по-висока кота. От напорния резервоар водата ще се подава, чрез гравитачен водопровод, към махалите, формиращи село Чал. Дължината на тласкателния водопровод ще е около 700 м., а на гравитачния водопровод – около 4300 м. Площта, която ще заемат помпената станция и напорния резервоар, е около 125 м2. Изкопните работи се предвиждат механизирано и ръчно с дълбочина до 2 м. и ширина на траншеята до 0,90 м. За захранване с електрическа енергия на помпените агрегати, се налага изграждане на нова кабелна линия с дължина около 850 м., която ще се захрани от електроразпределителната мрежа на EVN България. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура във връзка с реализацията на ИП, тъй като достъпът до обекта ще се осъществява посредством вече съществуваща пътна връзка. Срокът за изпълнение е 150 дни без ДДС, а предвидената инвестиция е на стойност 977991,18 лв. без ДДС. Оферти се приемат до 25 август.