Новини

СУ „СВ.св. Кирил и Методий“ в Стрелча ще използва геотермална енергия за отопление

Община Стрелча обяви поръчка за избор на изпълнител на обект: "Използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане на общинско училище СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Стрелча.  Предметът на обществената поръчка обхваща изграждане на топлопровод за минерална вода от съществуващи два топли минерални извора до сградите на учебното заведение. Предвидено е изграждане на нов резервоар в близост до двата минерални извора и реконструкция на съществуващия извор с температура 40 С. Стойността на дейностите е 202 505,72 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 150 дни. Оферти се приемат до 24 август. Обществената поръчка се финансира съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по договор №BGENERGY-1.002-0006, по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност". Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Министерство на енергетиката.