Новини

Публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по НПВУ

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), на https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/7656ebb9-a693-4b93-9175-6318308782a5  е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ), съобщават от НСОРБ.  Общият бюджет на процедурата е над 408 млн. лв., като се предвижда финансиране на проекти в обхвата на три Компонента за действащи сгради за: административно обслужване; обществено обслужване в областта на културата и изкуството и за спорт. Наличният финансов ресурс, е разпределен както по Компоненти, така и на три групи общини- 10-те големи градски общини, 40-те по-малки градски общини и 215-те общини от селските райони. Минималният размер на проект за административни сгради е 200 хил. лв., а максималният 10 млн. лв.. За сгради в областта на културата и изкуството, както и спорта, минималният размер на проект е 200 хил. лв., а максималният 5 млн. лв. Предвижда се всеки допустим кандидат (общини; областни администрации; министерства или друг публичен орган, собственик на съответната публична сграда (централни и териториални администрации)), да може да подаде само по едно проектно предложение за всеки вид сгради (по всеки от 3-те Компонента), независимо от броя на обектите, включени в него. Допустими за финансиране, са дейности, като: извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ; изготвяне на техническо обследване и технически паспорт на сградата; изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му; авторски и строителен надзор; изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ и ВЕИ (енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (nZEB), по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.), в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките; конструктивно възстановяване/ усилване, дейности по изграждане /подмяна на мълниеотводни и заземителни инсталации, и дейности, свързани с осигуряване на безопасност в случай на пожар в сградите, които са предписани в техническите паспорти на сградите; осигуряване на достъпна архитектурна среда за сградите и др. След изпълнението на енергоспестяващи мерки (ЕСМ), сградите следва да постигат клас на енергопотребление „А”. По изключение, и след представяне на съответна обосновка, може да бъде подкрепен и проект, който предвижда след изпълнение на ЕСМ постигане на клас на енергопотребление „В“, само в случай на сгради паметници на културата, съгласно Закона за културното наследство. Интервенциите по процедурата следва да се осъществяват върху сгради общинска и държавна собственост, като общините могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство при смесена собственост с централните и териториалните администрации на изпълнителната власт. Продължителността на изпълнението на всеки проект следва да е до 24 месеца. Кандидатстването с проекти се осъществява изцяло по електронен път, чрез информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИС за МВУ). Индикативната дата за обявяване на набирането на проекти по процедурата е 1-ви септември 2022 г., като краен срок за кандидатстване не е посочен.