Новини

Обявена е поръчка за Реконструкция и модернизация на ПСОВ- Правец

Община Правец обяви обществена поръчка за извършване на строително-ремонтни дейности и упражняване на строителен надзор на Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) с извън площадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции. Първата от тях е за „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извън площадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Правец“. Обособена позиция 2 е за „Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извън площадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Правец“ .Съгласно чл.21, от ЗОП, Обособена позиция 2 ще бъде възложена чрез директно възлагане, тъй като стойността на въпросната обособена позиция не надхвърля 20 % от общата прогнозна стойност на поръчката и в същото време е на стойност  до 30 000 лв. без ДДС. В предвидените дейности по обособена позиция се предвижда реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на довеждащ колектор до главен дъждопреливник пред ПСОВ Правец, ремонт на довеждаща инфраструктура – изграждане на захранващ водопровод до водомерна шахта на ПСОВ Правец, както и доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа – главен клон IV. Критерият „Предложение за строителство“ ще има тежест 60 т., а цената- 40 т. Стойността на поръчката е 5 010 109,27 лв. без ДДС. Срокът на изпълнение е 360 дни. Оферти могат да се подават до 29 август.