Новини

Община Поморие ще вложи над 11 млн. лв. в отсечката Медово – Бата – Страцин

Община Поморие обяви търг за рехабилитация на общински път Медово – Бата – Страцин в  участъка от км 0+000 до км 14+800. Дейностите, които трябва да се извършат, са почистване на банкети и канавки от храсти, разваляне на съществуваща асфалтова настилка, профилиране на банкети, почистване на облицовани и профилиране на необлицовани окопи, изграждане на нови облицовани окопи, демонтаж на бетонови бордюри и монтаж на нови,изграждане на отводнителни бетонови улеи по откоси, полагане на плътен асфалтобетон (износващ пласт) и на неплътен асфалтобетон (изравнителен пласт), полагане на пътни знаци, хоризонтална маркировка и др.  Критерият „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ е с тежест 35 т., срокът за изпълнение на поръчката – 10 т., а цената за извършване на дейностите ще има тежест 55 т. Продължителността на изпълнението е 270 дни, а стойността на дейностите е 11 618 334,17 лв. без ДДС. Оферти могат да се подават до 5 септември.