Новини

Министър Росица Карамфилова: Нашата цел е в рамките на този служебен кабинет да можем да начертаем ясен и конкретен, устойчив във времето, план за действие за лот 3.2 на АМ "Струма"

Изключително важна тема за нас е казусът с АМ „Струма“. Това е една сага, която се върти над 25 г. Едва ли има някой, който да не е чел или говорил, или изразявал мнение по казуса АМ „Струма“. Казусът е наистина сложен и заплетен. АМ „Струма“ е не само приоритетно важна на национално ниво, но като част от трансевропейския транспортен коридор тя има изключително голямо международно значение. Това заяви на  пресконференция на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова.

"Също така маршрутът е приоритетен за ниво Европейски съюз за развитие на точно тази трансевропейска транспортна мрежа. Погледът е не само от национална гледна точка, но и от международна. Голямото предизвикателство е лот 3.2 на АМ „Струма“. В продължение на около 16 км. трасето е разположено в чувствителен, от гледна точка на околната среда, район – Кресненският пролом, който е с изключително богато биологично разнообразие. Две Натура зони, защитена зона за местообитание Кресна – Илинден и защитена зона Кресна.", допълни тя.

"В рамките на 20 г. са разгледани над 20 алтернативни варианта за изграждане на трасето. Оценката за съвместимостта, която е извършена в рамките на процедурата по ОВОС отчита целите на засегнатите защитени зони, през които преминава всяко едно от предложените към момента на разглеждане на оценката на въздействие 2017 г. решение. Това решение е обжалвано. Влязло е в сила", поясни министърът. 

"Ние като държава членка имаме ангажимента да прилагаме международното, европейското и национално законодателство, както и препоръките на постоянния комитет на Бернската конвенция. До 2019 г. всъщност ЕК не е представила официално своето становище относно проведените екологични процедури. Стартира тази процедура, когато при формуляра за кандидатстване за европейско финансиране на АМ „Струма“ лот 3.2. В своите бележки тя изразява доста критики и поставя акцент върху проведената екологична процедура и оценката на съвместимостта. Те казват, че оценката за съвместимост не е извършена спрямо специфични цели и мерки за защитени зони от Натура 2000. Те като такива не са установени предварително от държавата, за което има стартирала и наказателна процедура. 2020 г. именно в изпълнение на този сериозен ангажимент, за да се преодолее липсата на такива специфични подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за двете зони, които по-рано упоменах, се възлага външно изпълнение", заяви Росица Карамфилова.

"В хода на изпълнението има предложения от страна на службите на ЕК. Те наемат двама допълнителни видни експерти в областта, за да подпомогнат държавата за осигуряване на независима експертиза. Напредък за съжаление няма. Трябва да се подчертае нещо изключително важно, че определянето на зона за специфичните природозащитни зони за двете защитени зони, от екологична гледна точка, всъщност е от основно значение. Тоест те ще бъдат във висока степен определящи за изхода и развитието на пътя. Съгласно директивата за местообитанията и птиците, както и съдебната практика на ЕС, оценката за съвместимост на всеки проект или план трябва да бъде направена за съответствие на зоново-специфичните  природозащитни цели, като установяването и прилагането може да се осъществи и трябва да се извършва именно въз основа на тези цели. В този контекст в момента на страницата на МОСВ за обществено осъждане са качени разработените за двете зони цели. Имало е работни групи в рамките на министерството. В момента от колегите от Национална служба за защита на природата получих информация, че има десетки получени становища. Те се обработват", подчерта тя.

"Трябва възможно най-бързо да се прецени кои от тези становища са целесъобразни или не и респективно да се пристъпи към одобряване на тези цели. След това предстои основно работа заедно с колегите от МРРБ. Нашата цел е в рамките на този служебен кабинет, защото сами разбирате колко сложна е ситуацията, да можем да начертаем ясен и конкретен, устойчив във времето план за действие. Той трябва да е детайлен, стъпка по стъпка. Следва да видим какво предстои и какви следва да са ходовете, които трябва да бъдат предприети от възложителя. Тоест стратегическо и оперативно планиране, така че да стане ясно в крайна сметка какви са следващите конкретни стъпки. В този контекст са очакванията на ЕК. Те очакват конкретни стъпки и представяне на график", завърши министърът.