Новини

Главният архитект на Столичната община Здравко Здравков: Пътят на инвестиционното планиране минава само през дигитализацията на процесите

С между 30 и 35% се е увеличил обемът на работата в НАГ след въвеждане на електронната система за издаване на административни актове

В миналия брой съобщихме, че на 4 август Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) към Столичната община (СО) стартира информационна кампания за възможностите за предоставяне на административни услуги чрез електронния портал https://nag.sofia.bg/. Web базираната Единна информационна система за издаване на административни актове (ЕИСИАА) на СО е създадена през 2017 г. В последните пет години тя е надграждана и доразвивана многократно. В. „Строител“ потърси главния архитект на София Здравко Здравков, за да разкаже повече за електронните услуги на НАГ.

Арх. Здравков подчерта, че електронната система е задължителна за ползване за всички районни администрации на Столичната община и Направление „Архитектура и градоустройство“. Целта е да се осигури

уеднаквяване на практиките при издаване на административни актове от СО.

Създаването на единен подход при организацията и движението на документи в ЕИСИАА има за цел да осигури уеднаквяване на практиките при издаване на административни актове в общинската администрация, като осигурява унифицирано, бързо и качествено изпълнение на поставените срокове при предоставяне на административни услуги.

Определено е унифицирано изпълнение и са поставени ясно определени срокове при предоставяне на административните услуги. Системата поддържа структурирана база данни, съдържаща над 400 хиляди файла, чието предназначение е да съхранява и да бъде достоверен автентичен източник на данни, като поддържа електронни регистри, свързани с градоустройственото планиране, одобряване на инвестиционните проекти, разрешаване на строителството, въвеждането в експлоатация на сградни, преместваеми и благоустройствени обекти, контрол на рекламната дейност, процеси и мероприятия по отчуждаване, както и незаконни обекти на територията на Столичната община.

Арх. Здравко Здравков изтъкна, че

от 1 март 2022 г. са достъпни 16 нови електронни услуги,

свързани със заявяването на разрешаване изработването на подробен устройствен план (ПУП) и одобряването на ПУП от главния архитект на Столичната община и др. От 1 април т.г. 24-те района на София изготвят административните актове по градоустройствени процедури чрез системата. Чрез нея се издават и публикуват документи, издадени от главния архитект на СО, главния инженер на НАГ и главния архитект на район, главния инженер на район, съгласно предоставените им правомощия. Изготвянето на актовете се осъществява на основание на постъпили заявления по електронен път чрез електронния портал на НАГ, чрез Системата за сигурно електронно връчване, чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, заявления, постъпили на хартиен носител, регистрирани в системата и получили рег. номер.

Създадена е възможност да се изготвят, издават и публикуват електронни удостоверения за устройствен статут, електронни визи за проектиране по чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, разрешения за строеж, разрешения за строеж за благоустройствени обекти, разрешения за поставяне, разрешения за промяна на предназначението, удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи/благоустройствени обекти, удостоверения за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти.

„Всичко, което създадохме за работа в електронна среда, не само облекчава общата дейност на колегите, но и скъсява времето за вътрешна обработка на документите. Цикълът, през който преминават подадените документи, е трудоемък и обхваща голям брой специалисти – архитекти, инженери-регулатори, пътни инженери, експлоатационните дружества“, обясни арх. Здравко Здравков. Той добави, че подадените заявления по електронен път за разрешаване изработването и одобряването на ПУП се обработват значително по-бързо, защото

съгласувателният процес протича едновременно за всички участници.

След постъпване на заявлението отговорният експерт създава електронен съгласувателен лист, чрез който електронното досие, съдържащо всички прикачени документи, е достъпно едновременно от всички участници в процеса по съгласуване. Така необходимите становища се събират доста по-бързо в сравнение с документите, подадени на хартиен носител, тъй като не се насочват физически към всеки експерт, участващ в процеса по съгласуване поотделно и поетапно. „Срокът, в който становищата се събират, е между 5 и 7 дни, а преди това отнемаше по 1-2 месеца“, поясни главният архитект. Важно е и че при констатирани непълноти на документацията или необходимост от нанасяне на корекции заявителят получава информацията своевременно. Арх. Здравков подчерта, че ползите от електронни административни услуги са безспорни.

„Затова провеждаме сериозна информационна кампания, която да популяризира електронното подаване на документи в НАГ. Разчитам повече хора да започнат да използват системата, защото

трябва да осъзнаем, че бъдещето е дигитално“,

каза още арх. Здравков. Той изтъкна, че въпреки че Направление „Архитектура и градоустройство“ многократно е представяло публично функциите на електронната система, ползвателите й все още поставят много въпроси. Администрацията на НАГ е разработила Вайбър група, различни чат канали и няколко видеа, които да показват всички функционалности и възможности. Той обърна внимание и че в самата система също е разписано как се заявяват услуги и какви са условията, а именно заявителят да има създаден профил на физическо лице в портала на НАГ, където може да добави данни и за юридическото лице, което представлява, и съответно да притежава квалифициран електронен подпис.

„На електронната страница на НАГ непрекъснато популяризираме и разясняваме как може да се подават документи електронно. Нашата амбиция е в бъдеще този продукт да бъде надграден с електронно подаване на инвестиционни проекти. След като това бъде въведено в Столичната община, може да заработи и в цялата страна“, е категоричен арх. Здравков.

Той обясни, че към настоящия момент чрез електронната система може да бъдат издадени и публикувани всички видове административни актове. Тя работи от началото на годината и наблюденията на администрацията са, че обемът на работа в направлението се е увеличил. „Годишно се издаваха около 1000 градоустройствени заповеди. Към 15 август 2022 г. са издадени около 860 заповеди. Това е увеличение на обема на работата с около 30-35% спрямо миналата година. Очакваме до края на годината повишението да е с около 40%“, съобщи главният архитект. Той добави, че се

отчита и оптимизиране на дейността на НАГ.

„Електронизирането на услугите показа общо подобряване на работата като мениджмънт на нашата структура. Системата показва целия процес и дава ясна и точна картина за натовареността на експертите от всяко ниво както и възможност да пренаредим задачите вътре в самата администрация. На базата на извършения мониторинг се взеха мерки за подобряване на организационния процес и залагането на вътрешни срокове по обработка на заявленията. Нещата се развиват много добре“, подчерта той.

„Пътят на инвестиционното планиране минава само през дигитализацията на процесите. Факт е, че в НАГ за една година показахме, че нещата могат да се случват. Протягаме ръка към държавата, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на иновациите и растежа да бъде възприета разработената от нас система и тя да бъде въведена на национално ниво. Ние имаме нужда от институционална помощ. Все още имаме система, в която крайният административен акт трябва да се издава на хартиен носител. Колегите работят в дигитална среда и когато целият път по съответната административна процедура се извърши, накрая трябва да разпечатаме документите на хартиен носител в съответния брой екземпляри, за да се положат печати и да се подпишат. Нужна е промяна на законодателството, на начина на администриране на процеса, за да върви всичко в електронна среда“, допълни арх. Здравков.