Индексация сега!

Публикуваха Проект на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация (документи)

В Портала за обществени консултации публикуваха Проект на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 62 от 2022 г.) е създаден чл. 117а, ал. 1 съгласно, който Министерския съвет приема методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация.

С проекта на Методика за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки се регламентират редът и условията за индексиране на разходите за изпълнение на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство. Основната цел на методиката е да интернализира инфлационния риск, чрез обективна и справедлива индексация на стойността на изпълнени и предстоящи дейности.