ОП на КСБ

Общото събрание на ОП Добрич преизбра за председател инж. Димитър Костов

Росица Костадинова,

ОП на КСБ – Добрич

Областното представителство (ОП) на КСБ в Добрич проведе своето Общо отчетно-изборно събрание на 16 септември. Събитието протече според предварително подготвен дневен ред, който започна с отчет на председателя и Областния съвет (ОблС) за периода 01.01.2021 г. - 31.08.2022 г. Той бе представен от инж. Димитър Костов, председател на ОП на КСБ - Добрич. Относно дейността на ОП инж. Костов отбеляза добрата работа на структурата със „Строителна квалификация“ ЕАД. По думите му от организираните обучения са се възползвали фирми от областта, за да надградят знанията и уменията на своите работници и служители. В следващата точка присъстващите се запознаха с отчета за изпълнението на плана за приходите и разходите на ОП на КСБ – Добрич, за разглеждания период. Председателят на Контролния съвет (КС) Трифон Трифонов изнесе отчета на КС за периода и благодари за свършеното от Областния съвет, като определи работата като успешна. Равносметката показа, че за разглежданото време в пандемична обстановка ОблС е провел шест заседания. След явно гласуване Общото събрание реши да освободи от отговорност председателя и членовете на ОблС и КС за 01.01.2021 г. - 31.08.2022 г. Планът за дейността и план-сметката за 2023 г. на ОП на КСБ – Добрич, бяха гласувани и приети без забележка. За председател на ОП Добрич бе преизбран инж. Димитър Костов. Трима от членовете на Областния съвет останаха същите – инж. Валентин Зеленченко, Мирослав Петров и Валери Карагеоргиев. След направен самоотвод от Кирчо Апостолов на негово място единодушно бе избран Живко Дачев. Съставът на КС се запази напълно – председател отново е Трифон Трифонов, а членовете са Лариса Димитрова и Петър Йовев. За делегати на предстоящото Общо годишно събрание на КСБ бяха избрани 7 делегати – инж. Валентин Зеленченко, инж. Димитър Костов, Валери Карагеоргиев, Мирослав Петров, Лариса Димитрова, Петър Йовев и Юлия Димитрова. С изчерпването на дневния ред ОС беше закрито и в неформална обстановка присъстващите проведоха дискусия за проблемите в бранша, като обърнаха внимание на шоковото увеличаване на цените на всички строителни материали.