ОП на КСБ

Асен Соколов е избран начело на ОП на КСБ – Смолян

Владимир Кехайов бе удостоен със званието почетен председател на Областното представителство

Недялка Маргаритова,

ОП на КСБ – Смолян

На 16 септември в залата на РИОСВ – Смолян, се проведе Общото годишно отчетно-изборно събрание на ОП на КСБ – Смолян. В събитието участваха всички членове на местното ръководство – Областен (ОблС) и Контролен съвет (КС), и представители на строителни фирми от цялата Смолянска област. Гост на събранието бе председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. Владимир Кехайов, председател на ОП Смолян в продължение на два мандата, откри заседанието и даде думата на инж. Терзиев, който информира за действията на централното ръководство на Камарата по най-важните за строителния сектор въпроси. Присъстващите бяха запознати в детайли с целия процес на преговорите около методиката за индексация на договорите в строителството и др. Последва дискусия от общ характер, на която участниците обсъдиха наболелия въпрос с нелоялната конкуренция, проблемите, които създава пред изрядните фирми, настоящата ситуация в област­та и трудностите, които срещат местните компании в работата си. Владимир Кехайов обяви дневния ред и разясни накратко процедурите за гласуване. Присъстващите пристъпиха към разглеждане на отчетите за дейността на председателя и ОблС на ОП Смолян за периода 01.01.2021 г. - 31.08.22 г. Документите съдържаха всички по-значими събития, проведени в ОП Смолян – курсове, срещи, семинари и др. Бяха изведени два акцента - активната обучителна програма, която местната структура реализира в сътрудничество със „Строителна квалификация“ ЕАД, и ползотворното партньорство с вестник „Строител“. Специално внимание бе отделено на получените благодарствени писма от изданието на КСБ и обучителната организация на Камарата, в които бе откроен приносът на Владимир Кехайов по време на шестгодишното му ръководство. Писмото от медията отбелязва запомнящи се събития – първата изнесена приемна на в. „Строител“ в Смолян и срещата в Златоград с представители на местната власт, областния управител на Смолян, централното и местното ръководство на КСБ. Писмото от „Строителна квалификация“ ЕАД съдържа статистика за проведените съвместни обучения и семинари, които се посочват като добър пример за активно взаимодействие.  След разглеждане на двата финансови отчета за разходваните средства в ОП Смолян в съпоставка с перата от приетите бюджети на областната структура за 2021 г. и осеммесечния период на 2022 г. в доклада си председателят на КС Милко Юруков предложи Владимир Кехайов и членовете на ОблС да бъдат освободени от отговорност. По т. 7 и т. 8 от дневния ред делегатите се обединиха в подкрепа на инж. Илиян Терзиев за председател на УС на КСБ, а на Владимир Кехайов за член на УС на КСБ. С абсолютно единодушие събранието избра инж. Асен Соколов от „Артстрой“ ООД за председател на ОП на КСБ – Смолян. „За мен това доверие е чест, но и голяма отговорност“, коментира той. Беше разширен и съставът на ОблС – от пет на седем човека, като в него влизат председателят Асен Соколов и членовете Валентин Кюлхански от „ВиК Строй“ ЕООД, Валентин Димитров от „Юнимекс“ ООД, Владимир Кехайов от „Крис-МТ“ ООД, Георги Пепеланов от „Данигма“ ЕООД, Еди Русев от „Калвърт“ ЕООД и Кремен Красин от „Красин“ ООД. В състава на КС са Венцислав Гиритлиев от „Венигаз“ ЕООД, Здравко Здравков от „Ай Пи Зет“ ЕООД и Милко Юруков от „Талант-М“ ЕООД. Събранието гласува предложението на ОблС Владимир Кехайов да бъде удостоен със званието почетен председател на ОП Смолян за приноса му, активната работа и постигнатите резултати през двата му мандата.

 


 

Асен Соколов, председател на ОП Смолян: Благодаря на всички колеги за огромното доверие, което ми гласуваха

Инж. Асен Соколов е управител на една от най-големите строителни фирми в Смолянски регион с успешно реализирани проекти в цялата страна. Той принадлежи към фамилия на потомствени строители. Завършил е бакалавърска степен „Строителство на сгради и съоръжения“ и магистратура „Водоснабдяване и канализация“. До избирането му за председател на ОП инж. Соколов е член на ОблС и активно е участвал в инициативите и дейностите ОП Смолян. Женен, с две деца, като цялото семейство е професионално ангажирано в сферата на строителството.

Г-н Соколов, Вие сте новият председател на ОП Смолян. Поздравления! Бяхте избран с абсолютно единодушие. Какво означава за Вас този факт?

Благодаря на всички колеги за огромното доверие, което ми гласуваха! За мен този избор е чест, но и огромна отговорност. Поемам поста след едно силно, активно и новаторско ръководство в лицето на Владимир Кехайов. „Високата летва“ за мен означава, че очакванията към новия председател на областната структура в Смолян са много сериозни, а надеждите, които ми възлагат колегите за реална и ползотворна работа, са големи.

При представянето на Вашата номинация от ОблС бяхте определен не само като успешен предприемач, но и като почтен, диалогичен и надежден партньор. Считате ли, че с Вашия избор строителите извеждат коректността като приоритетен критерий към ръководството?

Работя в сектора над 20 г. Партнирам си с много от строителните фирми в региона. Винаги съм се стремял да изграждам отношения, базирани на добронамереността и професионализма. Това е единственият начин за създаване на дългосрочно сътрудничество, а бих казал, че тук, в Родопите, солидарност и взаимопомощ са много типични за междуличностните взаимоотношения. Конкуренцията помежду ни като строители не трябва да измества спазването на добрите бизнес и чисто човешки норми.

Солидарност и взаимопомощ ли са думите, които обобщават посоката на бъдещата Ви работа като председател на ОП Смолян?

Точно така. Мисля да продължа тази линия в досегашната работа на областната структура на КСБ в Смолян, защото времената са много трудни. Строителите се нуждаят от подкрепа в решаването на много сериозни проблеми и ще работя за това активно.

На събранието на ОП Смолян Владимир Кехайов бе избран за почетен председател на Областното представителство. Ще се възползвате ли от опита му в обществената работа?

Радвам се, че ще мога да разчитам на неговия богат опит като председател, и възнамерявам да поддържам линията на приемственост в работата си. Всичко, което през годините се е вършело в полза на строителите, ще бъде продължено и развито, ще остане водещо. В това виждам смисъла на браншовото сдружаване – защитата на общите ни интереси, което Камарата успява да реализира с всички инструменти на една професионална организация.

 

 


 

Владимир Кехайов, два мандата председател на ОП Смолян: Трогнат съм и благодарен, че трудът ми е оценен толкова високо

Г-н Кехайов, изпълнихте своя втори поред мандат като председател на ОП Смолян. Получихте изключително признание за работата си от ръководството на КСБ в лицето на инж. Терзиев, от ОблС - ОП Смолян, от строителите в областта. Бяха представени две благодарствени писма – от „Строителна квалификация“ ЕАД и от в. „Строител“, с високи оценки за Вашия труд. Бяхте избран за почетен председател на ОП на КСБ - Смолян, което няма прецедент на ниво Областни представителства. Как приемате това?

Трогнат съм и благодарен, че трудът ми е оценен толкова високо. Приел съм като мисия обществената работа в полза на строителите, което ме ръководеше в дейността ми на председател на ОП Смолян, а защитата на интересите на бранша на национално ниво – в качеството ми на член на УС на КСБ. Всичко това за мен е сериозен, отговорен, важен ангажимент, който човек трябва да поема всеотдайно и без резерви. В края на краищата наред с истинските реални резултати признанието на хората е единствената „отплата“ за годините усилен труд. Чувствам се дълбоко удовлетворен.

Новият председател на ОП Смолян декларира готовност за приемственост, партньорство и съвместна работа. Ще продължите ли активното си участие в инициативите на структурата?

Да, радвам се на този диалогичен подход от страна на г-н Соколов. Допитването, съгласуването, партньорството са част и от моя личен почерк на ръководител. В този смисъл имам абсолютна готовност и съм благодарен, че в качеството си на почетен председател строителите ми гласуваха доверие да продължа да работя активно в тяхна полза. Считам, че постигането на разумен баланс между приемствеността, изградените традиции, добрите постижения, от една страна, и новаторството, свежите идеи и смелите решения - от друга, са най-добрата формула за успех. В тази светлина работата в тандем с г-н Соколов очаквам да бъде особено ползотворна и изпълнена със смисъл.

Каква е дълбоката мотивация на един професионалист да работи безвъзмездно в полза на обществена кауза? Какви са Вашите вътрешни причини да посвещавате време и усилия на КСБ?

След дълги години в професията, натрупан опит, включително в КСБ, създадени контакти и постигнати резултати бих искал всичко това да има своето обществено измерение. Според мен зрелостта на всеки ръководител се измерва с визията, с надскачането на личния елемент, с едно по-високо ниво на ангажираност. Дълбоко вярвам в ползите, които Камарата носи за строителите, и това ме мотивира да влагам безрезервни усилия в работата си.

Общото събрание на ОП Смолян прие решение да предложи пред УС на КСБ промяна в Устава на Камарата, с което да се даде възможност на Областните представителства да избират свои почетни председатели. Какви ще бъдат според Вас резултатите от такова евентуално решение?

Почетното председателство ще обогати ръководните органи на структурите на КСБ с опита, вижданията и качествата на хора, които познават всички механизми, инструменти, регламенти и като цяло работата на Камарата в подробности. Във всяко Областно представителство има такива фигури. Освен че ще бъдат признати техните заслуги, почетното председателство ще им даде възможност да реализират целия свой потенциал в полза на строителите. Надявам се тази идея да бъде възприета и да бъде оценена важността й.